Skip to main content

Situació Coronavirus en València 

Hi ha lliure circulació entre els estats membres de la Unió Europea i entre Algèria, Austràlia, el Canadà, Geòrgia, el Japó, Montenegro, el Marroc, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia,Tunísia, l'Uruguai i la Xina.

Les persones procedents de la República Federativa del Brasil, República de Sud-àfrica, República de Botswana, Unió de Comores, República de Ghana, República de Kenya, República de Moçambic, República Unida de Tanzània, República de Zàmbia, República de Zimbàbue, República del Perú i República de Colòmbia, hauran de romandre en quarantena els 10 dies posteriors a la seua arribada a Espanya o durant tota la seua estada si aquesta fora inferior a aqueix termini. Aquest període podrà finalitzar amb anterioritat, si al seté dia a la persona se li realitza una prova diagnòstica d'infecció aguda amb resultat negatiu. 

 


Mesures de seguretat per a l'entrada a Espanya

Si estàs preparant un viatge a València amb avió des de l'estranger, és obligatori emplenar aquest Formulari de Control Sanitari al qual es pot accedir des de la pàgina spth.gob.es o bé descarregant-se l'app en el mòbil des de la mateixa pàgina. Els aeroports espanyols han incorporat tres filtres de seguretat per als passatgers: de temperatura, en un procés molt eficaç i d'alt rigor; un control documental, basat en les declaracions responsables amb informació sanitària que permet la traçabilitat o el seguiment de la persona; i a més un control visual.

Per a garantir que tots aquests procediments es duguen a terme amb total seguretat, s'han reforçat les plantilles de personal de suport de Sanitat Exterior.


PCR negativa obligatòria

Espanya exigeix als viatgers nacionals i internacionals procedents de països de risc una PCR negativa en les 72 hores prèvies a l'arribada a Espanya per a poder entrar al país.

Aquesta mesura se suma als controls sanitaris que ja es duen a terme actualment a tots els passatgers internacionals en els punts d'entrada. Així, es manté el control de temperatura i el control visual.

El Formulari de Control Sanitari que tot passatger ha d'emplenar abans de la seua entrada al país, recull una pregunta sobre si disposa d'una PCR negativa realitzada en les 72 hores prèvies a l'arribada a Espanya. En qualsevol moment, es podrà sol·licitar al passatger l'acreditació del resultat de la prova. El document haurà de ser l'original, redactat en espanyol o anglés i podrà ser presentat en format paper o electrònic.

Quan el Formulari no s'haja pogut emplenar telemàticament, a través del codi QR generat a través de la web www.spth.gob.es o de l'aplicació Spain Travel Health-SpTH, es podrà presentar en format paper abans de l'embarcament. En aquest cas, haurà d'anar acompanyat amb el document acreditatiu original de la realització de la prova diagnòstica.

A aquells passatgers que després de la realització dels controls de temperatura, visual o documental es determine que existeix sospita que puguen patir Covid-19 hauran de sotmetre's a la realització d'una prova diagnòstica en l'aeroport, a la seua arribada a Espanya.


Països de risc

Per a la designació de les zones o països de risc als quals s'exigirà la realització d'una PCR, en el cas dels països de la Unió Europea i països associats Schengen, es prendrà com a referència els criteris contemplats en la Recomanació UE 2020/1475, del 13 d'octubre, sobre un enfocament coordinat de la restricció de la lliure circulació en resposta a la pandèmia de Covid-19. Pots veure la llista de països de risc ací.

Quant als països tercers, la referència bàsica serà la incidència bàsica acumulada per 100.000 habitants en 14 dies, complementat amb les capacitats implantades segons es contempla en el reglament Sanitari Internacional, sobre la base de la informació facilitada pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC).

Les agències de viatge, els operadors turístics i les companyies de transport aeri o marítim i qualsevol altre agent que comercialitze bitllets hauran d'informar els passatgers de l'obligatorietat de disposar d'una PCR amb resultat negatiu per a poder viatjar.

Veure preguntes i respostes freqüents sobre la PCR negativa en la web del ministeri d'Exteriors. 

 


Limitacions per a vols del Brasil i Sud-àfrica

Fins al 27 d'abril, els vols entre el Brasil i Sud-àfrica i aeroports espanyols queden limitats a nacionals o residents a Espanya o Andorra. Troba més informació sobre aquesta mesura ací. 


Persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre

Des del 30 de març, totes les persones, majors de sis anys, procedents de zones de risc de França, que arriben a Espanya per via terrestre hauran de disposar d'una prova PCR (RT-PCR), una prova TMA o un altre tipus de prova diagnòstica per a SARS-CoV-2 basada en tècniques moleculars equivalents, amb resultat negatiu, realitzada en les setanta-dues hores prèvies a l'arribada.

S'entén per zones de risc totes les zones de França qualificades pel Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties amb nivell de risc de color roig fosc, roig, taronja o gris, sobre la base dels indicadors combinats establits en la Recomanació (UE) 2021/119 del Consell d'1 de febrer de 2021 per la qual es modifica la Recomanació (UE) 2020/1475 sobre un enfocament coordinat de la restricció de la lliure circulació en resposta a la pandèmia de COVID-19.

Excepcions

a) Els professionals del transport per carretera en l'exercici de la seua activitat professional.

b) Els treballadors transfronterers.

c) Els residents en zones frontereres, en un radi de 30 km al voltant del seu lloc de residència.

 


Ús obligatori de la màscara

Les persones de sis anys d'ara en avant estan obligades a l'ús de màscara en la via pública, en els espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

L'ús de la màscara també és obligatori en els mitjans de transport, tant de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

Excepcions

a) Per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per la utilització de la màscara o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se la màscara o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

b) En el cas d'exercici físic o pràctica esportiva individual a l'aire lliure, en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulte incompatible d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

 


Mobilitat nocturna 

No està permesa la circulació en vies i espais d'ús públic de totes les persones i vehicles, entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, amb excepció de la realització de les activitats laborals i professionals, necessitats sanitàries, cuidat de persones o causa de força major.

 


Trobades socials

En espais d'ús públic, tant tancats com l'aire lliure, la permanència de grups de persones queda condicionada al fet que no se supere el número màxim de sis persones, llevat que es tracte de persones convivents i sense perjudici de les excepcions previstes.

En domicilis i espais d'ús privat, tant a l'interior com l'exterior, es permeten únicament les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència, sense perjudici de les excepcions previstes.

Excepcions

a) Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l'atenció i acompanyament a persones menors d'edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d'especial vulnerabilitat.

b) La convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents entre ells.

c) L'acolliment familiar de persones menors d'edat en qualsevol de les seues tipologies.

d) La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.

e) Les persones que viuen soles, que es podran incorporar, durant tot el període de vigència de la mesura, a una altra única unitat de convivència, sempre que en aquesta unitat de convivència només s'incorpore una única persona que viva sola. 

No estan incloses en les limitacions d'aquest apartat les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents que imparteixen els ensenyaments a les quals fa referència l'article 3 de la Llei orgànica d'Educació, inclosa l'ensenyament universitari, ni aquelles activitats per a les quals s'estableixen mesures específiques en la normativa aplicable.

 


Confinament perimetral a la Comunitat Valenciana

Es restringeix l'entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana fins al 25 d'abril excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produïsquen per algun dels següents motius:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.

d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.

e) Assistència i cura a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.

g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.

h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.

f) Per causa de força major o situació de necessitat.

k) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

Aquest confinament no afecta a les entrades internacionals per ports i aeroports de la Comunitat Valenciana, ja que les Comunitats Autònomes espanyoles no tenen competència per a tancar o limitar l'espai Schengen. Una vegada dins de la Comunitat Valenciana, el viatger tindrà restringida l'eixida terrestre de la comunitat, igual que la resta de persones, excepte pels motius descrits a dalt.

Quant al transport terrestre, el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana – i de la resta de Comunitats Autònoms- no afecta als estrangers que han de passar per altres comunitats per a arribar al seu destí final a Espanya o ixen d'aquest per a tornar al seu lloc d'origen.

És molt recomanable que els viatgers estrangers disposen d'una reserva d'allotjament confirmada o prova que es dirigeixen a una casa de la seua propietat. Això sí, una vegada han arribat al seu destí, han de complir totes les limitacions de mobilitat i altres restriccions que afecten el municipi al qual van i a la Comunitat Valenciana.

 


Espectacles

En activitats i espectacles culturals a l'aire lliure, l'aforament màxim serà del 50% de la seua capacitat autoritzada

Hauran d'establir-se les mesures necessàries per a mantindre la distància de seguretat interpersonal o, en defecte d'això, la utilització de mesures alternatives de protecció física. L'ús de màscara serà obligatori, encara que es mantinga la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres (excepte en el cas d'unitats de convivència, que podran asseure's en localitats contigües); el públic haurà de romandre assegut i es requerirà seient preasignat.

Dona una ullada a la nostra agenda en línia per a conéixer tota l'oferta cultural de València. 

 


Botigues

Fins al 28 de març els locals comercials i superfícies comercials estaran oberts fins a les 8 de la vesprada, excepte les botigues d'alimentació, higiene, farmàcies, ortopèdies, òptiques, serveis de perruqueria i centres de veterinària. 

L'aforament en els locals comercials (també en centres comercials i les seues zones comunes) és del 50%.

Es tanquen també les sales de bingo, casinos, salons recreatius, jocs i apostes. Així mateix estaran tancats saunes, spas, solàrium, banys turcs, balnearis, sales de massatges i similars. 

 


Bars, cafeteries i restaurants

Estan obertes les terrasses dels bars, cafeteries i restaurants fins a les 6 de la vesprada, amb un aforament del 100% i amb una ocupació màxima de 6 persones per taula, que han d'estar separades per 1,5 m. de distància. A l'interior dels locals, l'aforament és del 30%.

Recorda que has d'usar la mascareta mentre no estàs consumint i que no està permés fumar a les terrasses.

Estaran oberts els serveis d'hostaleria i restauració d'establiments hotelers i allotjaments turístics, per a ús exclusiu dels seus clients allotjats. Continuaran prestant servei els restaurants i bars de les àrees de servei en carretera o els establiments pròxims que de manera habitual atenen els transportistes, al personal pertanyent a serveis essencials de qualsevol tipus, inclosos els serveis de conservació i manteniment de carreteres. Tots ells hauran de suspendre el servei en barra i respectar un terç del seu aforament.

Menjar a domicili o per a portar

Molts restaurants continuen oferint menjar a domicili o de recollida en el seu establiment amb cita prèvia en el seu horari habitual d'obertura. Així que si vols continuar gaudint de la gastronomia valenciana a casa, consulta ací totes les opcions que ofereix la ciutat.

 


Cinemes 

Tots els cinemes poden obrir amb un 50% del seu aforament i butaques preasignades. 

 


Oci nocturn

Les discoteques, sales de ball, bars de copes i locals de karaoke estan tancats temporalment. 

 


Museus i monuments oberts

Els museus de la ciutat estan oberts amb un 50% del seu aforament. Els grups estan limitats a 6 persones. Consulta la nostra agenda en línia per a conéixer les exposicions i mesures de seguretat de cadascun.

 


Transport públic

En el transport públic, poden ocupar-se tots els seients. 

En els autobusos no s'admetrà el pagament en efectiu dels bitllets (sol bo o València Tourist Card).

Recorda que és obligatori l'ús de la màscara en tot el transport públic.

 


Llocs de culte

L'aforament a llocs de culte està limitat a un aforament màxim del 50%, sempre que es complisquen les mesures de seguretat. 

 


Oficines de turisme

Les nostres oficines de turisme seguiran atenent-te Pots consultar els horaris de cadascuna ací

Els nostres informadors turístics també estan disponibles a través d'un xat en directe per a resoldre els dubtes que tingues relacionades amb la teua visita a València, de dilluns a dissabte, de 9.00 a 18.00 h. i els diumenges, de 10.00 a 14.00 h. 

Fora d'aquest horari, pots emplenar el formulari del xat i els nostres informadors atendran les teues peticions. Podràs enviar la teua consulta a qualsevol hora, qualsevol dia de la setmana.Consulta les últimes informacions dels organismes oficials relatives al COVID-19:

Ajuntament De València

Informació Especial Coronavirus

Autoritats nacionals

Autotest coronavirus

Ministeri de Sanitat. Malaltia per nou coronavirus, COVID-19

Secretaria d'Estat de Turisme. Informació per a viatgers.

Autoritats Regionals

Conselleria de Sanitat. Coronavirus.


ORGANISMES INTERNACIONALS

Organització Mundial de la Salut

Organització Mundial de l'Turisme

Si durant la teva visita a València mostres símptomes com febre, tos seca, mal de coll o al pit, i dificultats per respirar, per favor:

  • Mantingues la calma
  • No isques de la teva habitació o apartament
  • Posa't en contacte per telèfon amb el personal del teu allotjament, o crida al 112 o a l'900.300.555

Subscriu-te al nostre Blog!

No et perdes els millors plans per a gaudir a València!

Subscriu-te