Política de privacitat

Política de privacitat

FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA és el Responsable del tractament de les seues dades personals de l'Usuari i li informa que estes dades seran tractats de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Titular: FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Domicili social: Avd. Corts Valencianes, 41 baix, 46015 - València.

CIF: G46893467

E-mail: visitvalencia@visitvalencia.com

IDENTIFICACIÓ DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)

El RESPONSABLE, a fi de garantir la seguretat de les seues dades, ha designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD).

E-mail: lopd\@visitvalencia.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES

FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA tractarà les seues dades de manera manual y/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

1. Respondre a les qüestions que l'interessat faça arribar al Responsable.

 • Termini de conservació: Les dades seran tractats fins a resoldre la qüestió plantejada per l'interessat. Després d'açò, seran conservats durant cinc (5) anys per a la possible formulació, exercici o la defensa de reclamacions.
 • Base jurídica: consentiment de l'interessat.

2. Gestionar la subscripció de l'interessat a les nostres newsletters y/o blogs

 • Termini màxim de conservació: Conservarem les dades mentres existisca interés per part de l'interessat i l'interessat no sol·licite la baixa.
 • Base jurídica: consentiment de l'interessat.

3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds de productes o servicis realitzades per l'usuari.

 • Termini de conservació: Les dades seran tractats mentres dure la relació contractual. Després d'açò, seran conservats durant el termini legal vigent en matèria fiscal i contractual.
 • Base jurídica: relació comercial

4. Remetre comunicacions electròniques sobre notícies i actualitzacions de productes y/o servicis del Responsable.

 • Termini de conservació: Les dades seran tractats mentres Ud. no s'opose al tractament o retire el consentiment.
 • Base jurídica: interés legítim de l'Interessat.

Li informem que pot retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament realitzat amb anterioritat pel Responsable.

5. Sol·licitud d'Admissió com a membre del Valencia Convention Bureau;.

 • Termini de conservació: Conservarem les dades mentres l'interessat no revoque els consentiments atorgats.
 • Base jurídica: Consentiment de l'interessat.

6. Gestionar la subscripció de l'interessat al nostre accés privat de la web.

 • Termini de conservació: Conservarem les dades mentres l'interessat no revoque els consentiments atorgats.
 • Base jurídica: Consentiment de l'interessat.

7. Tractament de dades en relació amb la remissió de CVs

En el cas que ens remeta el seu CV per via electrònica tractarem les seues dades a fi de valorar i gestionar la seua sol·licitud d'ocupació i si és el cas, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, a fi d'oferir-li llocs que s'ajusten al seu perfil. Llevat que s'indique el contrari, l'aportació de les dades requerits és necessària, per la qual cosa la seua no aportació impedirà la continuïtat del procés de selecció.

 • Termini màxim de conservació: un any des de la recepció del mateix.
 • Base jurídica: consentiment de l'interessat.

8. Tractament d'imatges de videovigilancia en les instal·lacions de FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA

 • Termini màxim de conservació: 30 dies.
 • Base jurídica: interés legítim.

DESTINATARIS DE LES SEUES DADES

FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA li informa que en el cas que Ud. adquirisca un producte en la botiga online de FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA, les seues dades podran ser cedits a l'operador o empresa que preste el servici sempre que siga necessari per a la correcta la prestació del servici.

Així mateix, de vegades, en el marc de la normativa vigent o de la relació contractual existent, les seues dades poden ser comunicats a tercers:

 • Administracions públiques amb competència en els nostres sectors d'activitat per a tramitar el servici contractat o quan així ho establisca la normativa vigent.
 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en virtut del que establix la Llei.
 • Els Bancs i entitats financeres per al cobrament dels servicis oferits.
 • Altres professionals de l'àmbit jurídic, màrqueting, publicitari, quan la dita comunicació siga necessària normativament, o per a l'execució dels servicis contractats.

ELS SEUS DRETS

Li informem de que en qualsevol moment Ud. pot exercir els següents drets en qualsevol moment i de manera gratuïta en relació a les seues dades:

 • Dret d'accés
 • Dret de rectificació o supressió
 • Dret a la limitació del tractament
 • Dret a la portabilitat
 • Dret d'oposició
 • Dret a revocar el seu consentiment

L'exercici d'estos drets podrà realitzar-se enviant un email a lopd@visitvalencia.com indicant clarament quin dret desitja exercir.

També poden dirigir-se a través del correu postal al domicili social del Responsable que figura en el punt 1 de la present Política de Privacitat. Vt. podrà retirar el seu consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials periòdiques polsant l'enllaç que trobarà en cada una de les comunicacions comercials rebudes amb la llegenda (Darme de baja) .

Si desitja obtindre més informació sobre els seus drets pot contactar amb el Delegat de Protecció de dades. Addicionalment, li informem sobre la possibilitat de presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control competent, en este cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment, en el cas que no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Pot posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través dels seus telèfons 901 100 099 i 912 663 517 o visitant-los a la seua direcció C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid.

MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als que són tractats.

El RESPONSABLE garantix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que establixen el GDPR a fi de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguen exercir-los.

* Última actualització: novembre de 2019