Hotel Eurostars Acteón Valencia

Vicente Beltrán Grimal, 2 46023 Valencia

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

Situat en carrer pla sense obstacles amb paviment homogeni. 

Permet l'accés de gos pigall. 

Existeix senyalització contrastada amb pictogrames homologats, amb informació sobre espais i itineraris.

Auditiva

Aparcament:

Compta amb dues plantes d'aparcament propi, accessibles mitjançant escala i ascensor. Aquest disposa d'informació visual a l'interior i en l'exterior. 

Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, sobre espais i itineraris.

Accés:

Portes d'accés totalment envidrades.

Recepció:

Situada en planta baixa. Permet comunicació visual amb l'exterior d'hotel. 

Disposa de pantalla tàctil amb informació escrita sobre llocs i activitats d'interés turístic a València. 

Taulell de 110 cm d'altura, sense bucle magnètic d'inducció.

Mobilitat interior:

Amb informació escrita dels serveis prestats. 

Existeixen panells informatius amb pictogrames o textos curts, senyalitzant espais i itineraris.  

Condícies comunes:

Condícies situades en l'entreplanta i en la planta baixa. 

Amb sistema visual lliure/ocupat. 

Sense banda lliure inferior en porta de cabina.  

Ascensor:

L'hotel compta amb dos ascensors de característiques similars que comuniquen les plantes baixa a cinquena. 

Amb indicador de parada i informació visual en la cabina però no en l'exterior.

Amb connexió a internet. Existeix informació escrita dels serveis prestats per l'hotel. 

TV amb teletext i sense servei despertador lluminós. 

El telèfon permet comunicació amb recepció. 

Amb endoll al costat del llit. 

Porta sense espiell. 

La porta de la condícia no permet comunicació amb l'exterior.  

Restaurant, cafeteria, bufet:

L'hotel disposa d'una cafeteria / restaurant situada en la planta baixa i un saló / bufet situat en l'entreplanta. 

Disposen de taules redones.

Física

Aparcament:

Compta amb dues plantes d'aparcament propi, accessibles mitjançant escala amb trams de màxim onze esglaons, de 19 cm d'altura i 25 cm de petjada. Amb passamans a un costat situat a 97 cm d'altura. 

Itinerari alternatiu mitjançant ascensor amb 80 cm d'ample lliure de pas en porta i cabina de 97x132. Botó d'anomenada a 110 cm d'altura i itneriores a 100-121 cm d'altura. Sense passamans. 

Itinerari fins a l'ascensor amb dues portes amb 80 cm d'ample lliure de pas, amb moll de retorn. Rampa en l'itinerari amb inclinació del 3,3%. 

Reservades dues places per a PMR de 500x300 cm. Amb senyalització vertical i horitzontal. Àrea d'acostament superior a 120 cm per tots dos costats.

Accés:

Entrada principal sense desnivell, mitjançant porta giratòria sense botó de reducció de velocitat. Amb portes alternatives de doble fulla, d'obertura cap a l'exterior mitjançant tirador vertical situat a 38-136 cm d'altura. Ample lliure de pas de més de 120 cm amb totes dues fulles obertes. 

Timbre situat a 144 cm d'altura.  

Recepció:

Situada en planta baixa accessible sense desnivells. 

Taulell de 110 cm d'altura, sense fons lliure inferior.

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb cinc plantes, comunicades mitjançant escala i ascensor. 

En cada planta, itinerari sense desnivells. 

Corredors de més de 120 cm d'ample. 

Paviment homogeni i antilliscant 

L'hotel compta amb tres salons, dos d'ells situats en la planta baixa i un en l'entreplanta. Amb itinerari accessible i portes amb més de 120 cm d'ample lliure de pas.  

Condícia en zones comunes:

Existeix una condícia unisex adaptada situat en la planta baixa. Amb itinerari accessible. 

Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant 

Porta de la condícia d'obertura cap a dins amb manilla tipus C, amb 90 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. 

Davant i darrere de la porta existeix un espai igual o superior a 150 cm de diàmetre. 

En cas d'emergència, el forrellat permet obertura des de l'exterior. 

Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. 

Lavabo sense pedestal, de 77 cm d'altura. Altura lliure inferior de 63 cm i 49 cm de fons. Amb barres de suport a banda i banda situades a 59-77 cm d'altura. No és possible utilitzar-ho des del vàter. Aixeta monocomandament. 

Espill no inclinat amb vora inferior a 82 cm del sòl. 

Espai d'accés al vàter de 58 cm pel costat dret, 27 cm per l'esquerre i 110 cm d'accés frontal. 

Seient del vàter a 45 cm d'altura. 

Barra de suport fixa a l'esquerra, situada a 47-110 cm d'altura. 

Sense sistema d'alarma dins de la cabina. 

Il·luminació sense temporitzador.  

Ascensor:

L'hotel compta amb dos ascensors de característiques similars que comuniquen les plantes baixa a cinquena. 

Amb ample lliure de pas de 90 cm i cabina de 146x143 cm. Botons d'anomenada a 113 cm d'altura, botons interiors a 89-127 cm d'altura i passamans a 80 cm d'altura.

Escala:

Dues escales generals entre les plantes baixa i cinquena, amb dos trams per planta de nou esglaons cadascun, de 17 cm d'altura i 30 cm de petjada. Amb passamans doble a un costat i senzill a l'altre, situats a 100 cm d'altura. Itinerari alternatiu mitjançant ascensor. 

Escala d'accés a l'entreplanta de dos trams d'onze i quatre esglaons en tascó, amb 11 cm d'altura i 30 cm de petjada al punt mitjà. Amb passamans doble a un costat, situat a 95 cm d'altura. Prolongat en replans intermedis i en àrees d'embarque-desembarque. Paviment antilliscant i homogeni. Itinerari alternatiu mitjançant ascensor.  

Habitació adaptada:

Situada en la tercera planta, amb itinerari accessible. 

Porta amb 80 cm d'ample lliure de pas. Amb moll de retorn. Obertura amb manilla situada a 103 cm d'altura. 

Accés al llit de 100 cm per lateral dret, 140 cm pel lateral esquerre i 110 cm d'accés frontal. 

Llit de 47 cm d'altura amb accés a mecanismes de control lumínic. 

Mecanismes de control ambiental situats a 150 cm d'altura. 

Baldes i calaixos de l'armari a altures compreses entre els 0-192 cm.  

Endrece habitació adaptada:

Porta d'obertura amb manilla cap a dins amb 68 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. 

Davant i darrere de la porta existeix un espai igual o superior a 100 cm. 

Lavabo de 85 cm d'altura sense pedestal, amb 70 cm d'altura lliure inferior i 53 cm de fons. No és possible utilitzar-ho des del vàter. Aixeta monocomandament. 

Espill no inclinat amb vora inferior a 95 cm d'altura. 

Espai d'accés al vàter de 22 cm pel costat dret, 28 cm per l'esquerre i més de 150 cm d'accés frontal. Seient a 44 cm d'altura 

Barra de suport abatible a la dreta, situada a 68-85 cm d'altura. Barra fixa a l'esquerra situada a 73 cm d'altura. Separació entre barres de 71 cm. 

Banyera amb vora a 47 cm d'altura i 13 cm d'ample. Sense banc de transferència Barra de suport abatible situada a 54-72 cm d'altura. Barra fixa a 64 cm a altura. Aixeta monocomandament situat a 75 cm d'altura. 

Sense sistema d'alarma dins de la cabina.  

Restaurant, cafeteria, bufet:

L'hotel disposa d'una cafeteria / restaurant situada en la planta baixa i un saló / bufet situat en l'entreplanta. Cafeteria: Porta amb més de 120 cm d'ample lliure de pas, amb rampes prèvia i posterior a la porta, de 255 cm de llarg i 320 cm llarg respectivament, 7% inclinació mitjana i més de 20 cm d'ample. Amb passamans a un costat i bandes antilliscants. 

Taules monopie sense travesser i de doble pota, totes dues de 75 cm d'altura. En la part inferior, 73 cm d'alt, 80-120 cm d'ample i 36-80 cm de fons. Ample de pas d'almenys 65cm entre les taules 

Barra de 115 cm d'altura. Bufet: Accés mitjançant escala de tres esglaons de 18 cm d'altura i 30 cm de petjada. Itinerari alternatiu mitjançant rampa de més d'aproximadament 4 metres de llarg, inclinació del 9% i 71 cm d'ample. Passamans a un costat a 93 cm d'altura. Amb protecció inferior a banda i banda. Paviment antilliscant i sense senyalització tacte visual. 

Porta de doble fulla abatible més de 120 cm d'ample lliure de pas. 

Agrane autoservei situada a 80 cm d'altura. Espai de circulació lateral de més de 90 cm 

Aliments i objectes situats a 80-110 cm d'altura. 

Taules amb les mateixes característiques que en la cafeteria.  

Gimnàs:

Situat en la cinquena planta, accessible només mitjançant escala. 

Visual

Acceso:

Entrada principal mediante puerta giratoria con puertas alternativas de vidrio, con señalización visual de bajo contraste.

Recepción:

Ubicada en planta baja, con itinerario libre de obstáculos y sin desniveles. 

Mostrador de 110 cm de altura, con iluminación directa.

Movilidad interior:

El edificio cuenta con cinco plantas, comunicadas mediante escalera y ascensor. 

En cada planta, itinerario libre de obstáculos, sin elementos voladizos sin señalizar. 

Pavimento sin cejas, antideslizante y homogéneo. 

Existen señales informativas con pictogramas contrastados. 

Iluminación homogénea. 

El hotel cuenta con tres salones, dos de ellos ubicados en la planta baja y uno en la entreplanta. Con itinerario libre de obstáculos. Pavimento e iluminación homogéneos.

Aseos comunes:

Aseos ubicados en la entreplanta y en la planta baja. Señalizados con pictogramas táctiles, no homologados, y con contraste cromático, situados a 160 cm de altura. 

Puerta de aseo no contrastada con respecto a pared. 

Iluminación homogénea con temporizador. 

Pavimento antideslizante. 

Sin obstáculos ni elementos voladizos sin señalizar.

Ascensor:

El hotel cuenta con dos ascensores de características similares que comunican las plantas baja a quinta. 

Cuentan con botones no contrastados, sin braille y bajorrelieve. Con pasamanos a 80 cm de altura. No cuenta con señales sonoras que indican la planta de parada y el sentido de desplazamiento. Suelo frente a la puerta no señalizado con franja tacto-visual. No Cuenta con señal de alarma sonora pero sí con interfono.  

Escalera:

Dos escaleras generales entre las plantas baja y quinta, con dos tramos por planta de nueve peldaños cada uno, de 17 cm de altura y 30 cm de huella. Escalones sin bocel, con señalización tacto-visual y sin zócalo de protección a un lado. Principio y final de la escalera sin señalización tacto-visual. Con pasamanos doble a un lado y sencillo al otro, situados a 100 cm de altura. 

Escalera de acceso a la entreplanta de dos tramos de once y cuatro peldaños en cuña, con 11 cm de altura y 30 cm de huella en su punto medio.Escalones sin bocel, sin señalización tacto-visual y sin zócalo de protección a un lado. Principio y final de la escalera sin señalización tacto-visual. Con señalización lumínica en la contrahuella. Con pasamanos doble a un lado, situado a 95 cm de altura. Prolongado en rellanos intermedios y en áreas de embarque-desembarque. Pavimento antideslizante y homogéneo.  

Habitación:

Puerta contrastada con respecto a la pared. 

Pavimento homogéneo. 

El mobiliario no dificulta la circulación. Sin elementos voladizos. 

Iluminación homogénea 

Puerta del aseo contrastada con respecto a la pared. Dentro del aseo, iluminación homogénea. 

Restaurante, cafetería, buffet:

El hotel dispone de una cafetería / restaurante ubicada en la planta baja y un salón / buffet ubicado en la entreplanta.  

Cafetería: Acceso con rampas previa y posterior a la puerta, de 255 cm de largo y 320 cm largo respectivamente, 7% inclinación media y más de 20 cm de ancho. Con pasamanos a un lado y bandas antideslizantes. Sin señalización tactovisual al principio y final de rampa. 

Barra de 115 cm de altura con iluminación directa. 

Carta con textos de fuente mediana y con contraste cromático.  

Buffet: Acceso mediante escalera de tres peldaños de 18 cm de altura y 30 cm de huella. Sin bocel, con zócalo de protección a ambos lados y con bandas tactovisuales en cada peldaño. Principio y final de la escalera sin señalización tactovisual. 

Iluminación homogénea. 

Informació d'interés