Museu de la Ciutat (Palau Marqués del Campo)

Plaça de l´Arquebisbe 3, 46003 València

ÀREA TURÍSTICA: Centre històric

Auditiva

Accés:

Porta d'accés a l'interior de l'edifici envidrada.

Recepció:

Mostrador de 120 cm d'altura.

Mobilitat interior:

Sense informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergències.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure / ocupat Sense banda lliure inferior en porta de cabina

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina però no a l’exterior. Sense avisador lluminós d'emergències. Porta no envidrada.

Exposició:

Es realitzen visites guiades en llengua de signes amb reserva prèvia.

Física

Aparcament:

Reservades sis places públiques de 220x450 cm amb senyalització vertical i horitzontal: tres a la plaça Sant Esteve a 150 m de distància, una altra a la Plaça del comte Carlet a 210 m de distància, una al carrer del Palau 140 m de distància i una al carrer Poeta Lorente 270 m de distància. Totes de paviment homogeni amb itinerari accessible fins al Museu i amb àrea d'acostament superior a 120 cm per ambdós costats del Museu. Places públiques reservades situades al pàrquing públic de la plaça de la Reina a 400 m de distància. Amb itinerari accessible fins al Museu.

Accés:

Entrada al pati interior de l'edifici mitjançant rampa de 2,97% d'inclinació, 30 cm de longitud i 180 cm d'ample. Porta amb ample lliure de pas de 220 cm d'obertura permanent. Porta d'accés a l'interior de l'edifici mitjançant rampa, sense passamans, de 4,37% d'inclinació, 154 cm de longitud i 160 cm d'ample. Paviment antilliscant.

Recepció:

Ubicada en planta baixa accessible Mostrador de 120 cm d'altura i 60 cm de fons inferior.

Mobilitat interior:

Edifici de dues plantes comunicades per mitjà d'escales i ascensor. A la segona planta hi ha un desnivell només accessible per mitjà d'escala doble de vuit escalons. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Paviment homogeni i antilliscant

Lavabos:

Accés al lavabo mitjançant rampa amb passamans d’aproximadament 3 m d'ample, 7% d'inclinació i 120 cm d'ample. El vàter no amb compta amb barres de suport. Accés frontal de 80 cm i 30 cm als laterals. Porta d'accés al lavabo amb 70 cm d'ample lliure de pas. Dins de la cabina no es pot inscriure un cercle de 120 cm de diàmetre.

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica les plantes Baixa i Segona. Situat en planta accessible amb itinerari accessible. Ascensor amb ample lliure de pas de 90 cm i cabina de 120x100 cm. Botons de trucada a 135 cm d'altura, botons interiors a 95 cm d'altura i passamans a 120 cm d'altura.

Escala:

Hi ha una escala que comunica les plantes Baixa a Primera. Amb itinerari alternatiu mitjançant ascensor. Compta amb quatre trams de vuit escalons homogenis, de 16 cm d'altura i 35 cm d'empremta. Amb passamans doble a un costat de l'escala, situat a 90 cm d’altura. Prolongat en replanells intermedis però no en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. Hi ha una altra escala que comunica les Plantes Primera a Segona. Amb itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Compta amb dos trams de 19 escalons homogenis, de 17 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Amb passamans senzills a un costat i a l'altre, situats a 100 cm d'altura. Prolongats en replanells intermedis però no en àrees d'embarcament-desembarcament. Sòl antilliscant i homogeni

Exposició:

L'exposició ocupa les plantes Primera i Segona. Itinerari sense desnivells Corredors amb ample lliure de pas de més de 120 cm. Les sales no compten amb mobiliari de descans.

Visual

Acceso:

Entrada al patio interior del edificio mediante rampa sin señalización tactovisual de 30 cm de longitud y 220 cm de ancho. Puerta de apertura permanentePuerta de acceso al interior del edificio de vidrio sin señalización visual de alto contraste.Precedida por rampa sin pasamanos, de 4,37 % de inclinación, 154 cm de longitud y 160 cm de ancho. Inicio y fin de rampa no señalizado con bandas tacto-visuales. Pavimento antideslizante. 

Recepción:

Itinerario sin desniveles libre de obstáculos con puertas de vidrio señalizadas y pavimento antideslizante y homogéneo.Iluminación homogénea.Mostrador de 120 cm de altura con iluminación directa. 

Movilidad interior:

Itinerario libre de obstáculosPavimento sin cejas, antideslizante y homogéneo. Existen señales informativas con pictogramas contrastadosIluminación homogénea 

Aseos:

Acceso mediante rampa con pasamanos, de 3,49% de inclinación, 122 cm de longitud y 90 cm de ancho. Inicio y fin de rampa no señalizado con bandas tacto-visuales. Pavimento antideslizante. Aseos de hombres y mujeres señalizados con pictogramas homologados, con contraste cromático y no táctiles situados a 120 cm de altura.Puerta de aseo no contrastada con respecto a la paredIluminación homogénea sin temporizador. Pavimento antideslizante. Sin obstáculos ni elementos voladizos sin señalizar. 

Ascensor:

Ascensor con botones contrastados, en braille y con altorrelieve. Pasamanos a 120 cm de altura.Cuenta con señales sonoras que indican la planta de parada y el sentido de desplazamiento.Suelo frente a la puerta señalizado con franja tacto-visual.No cuenta con señal de alarma sonora e interfono. 

Escalera:

Existe una escalera que comunica las plantas Baja a Primera. Con itinerario alternativo mediante ascensor.Cuenta con cuatro tramos de ocho escalones homogéneos, de 16 cm de altura y 35 cm de huella.Con pasamanos doble a un lado de la escalera, situado a 90 cm. de altura. Prolongado en rellanos intermedios pero no en áreas de embarque-desembarque. Pavimento antideslizante y homogéneo.Existe otra escalera que comunica las Plantas Primera a Segunda. Con itinerario alternativo mediante ascensor.Cuenta con dos tramos de 19 escalones homogéneos, de 17 cm de altura y 30 cm de huella.Con pasamanos sencillos a ambos lados, situados a 100 cm de altura. Prolongados en rellanos intermedios pero no en áreas de embarque-desembarque.Suelo antideslizante y homogéneoEscalones sin bocel, sin señalización tacto-visual y con zócalo de protección. Con pasamanos prolongado en mesetas.Pavimento antideslizante y homogéneoIluminación homogénea 

Exposición:

La exposición ocupa las plantas Primera y Segunda.Pavimento sin cejas, antideslizante y homogéneoItinerario libre de obstáculosIluminación homogénea y sin reflejos en los elementos expositivosPaneles y rótulos sin fuente grande y sin contraste cromático.