Museu Faller

Plaza Monteolivete 4, 46006 València

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

Auditiva

Accés:

Porta totalment envidrada.

Recepció:

Mostrador de 70 cm d'altura amb finestreta. Sense bucle d'inducció magnètica.

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Sense avisadors lluminosos d'emergències

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Amb banda lliure inferior en porta de cabina.

Ascensor:

Compta amb senyalització visual, tant en l'interior com a l’exterior, que indica la planta de parada i el sentit de desplaçament.

Física

Aparcament:

Una plaça pública de 220x450 cm al carrer Pedro Aleixandre 61, situada a 20 m del Museu. Amb itinerari accessible fins al mateix. Davant de la porta del Museu hi ha un espai reservat per a càrrega i descàrrega d'autobusos que pot ser utilitzat per a aquest fi per vehicles de persones amb discapacitat en cas d'així desitjar-ho.

Accés:

Accés amb desnivell de 3,5 cm salvats per rampa. Porta amb ample lliure de pas de 200 cm, d'obertura cap a l'exterior amb tirador situat a 80 cm d'altura.

Recepció:

Ubicada a la Planta Baixa, amb itinerari sense desnivells. Mostrador de 70 cm d'altura proveït de finestreta.

Mobilitat interior:

El Museu compta amb plantes Baixa i Primera, comunicades per mitjà d'escala i ascensor. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Portes amb un mínim de 80 cm d'ample lliure de pas. Rampa sense passamans per a passar del pati a l'església. Paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Cabina adaptada tant al lavabo d’homes com al de dones. Lavabos ubicats a la Planta Primera, sense senyalització homologada en porta. Porta amb almenys 80 cm d'ample lliure de pas, d'obertura permanent. Porta de la cabina amb més de 80 cm d'ample lliure de pas, d'obertura cap a fora. En cas de necessitat, el forrellat permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Lavabo de 80 cm d'altura sense pedestal, amb 72 cm d'altura lliure inferior i 60 cm de fons. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat situat a 86 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de més de 75 cm per costats esquerre i dret i més de 120 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor situat a 45 cm d'altura. Barres de suport abatibles a esquerra i dreta, situades a 70-80 cm d'altura. Separació entre barres de 68 cm. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Ascensor:

L'ascensor comunica les plantes Baixa i Primera. Porta amb almenys 80 cm d'ample lliure de pas. Cabina d’almenys 100x120 cm. Botons de trucada i interiors situats a 90 cm d'altura. Sense passamans.

Escala:

Hi ha una escala que comunica les plantes Baixa i Primera. Itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Escalons amb banda antilliscant, de 17 cm d'altura i 32 cm d'empremta. Passamans a un costat, situat a 105 cm d'altura.

Visual

Accés:

Accés amb desnivell de 3,5 cm, salvats per rampa. Porta de vidre amb senyalització visual de baix contrast. Paviment antilliscant.

Recepció:

Itinerari lliure d'obstacles, amb paviment antilliscant i homogeni. Mostrador de 70 cm d'altura amb il·luminació directa. Il·luminació homogènia.

Mobilitat interior:

El Museu compta amb plantes Baixa i Primera, comunicades per mitjà d'escala i ascensor. Itinerari sense obstacles excepte al pati, al que hi ha objectes sense senyalitzar que poden interferir en l'itinerari. Paviment antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no tàctils, homologats, amb contrast cromàtic i situats a 175 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia.

Ascensor:

Botons contrastats, en Braille i en alt relleu. Sense senyalització sonora indicant la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta amb senyalització tàctil i visual. Compta amb sistema d'alarma sonor en cas d'emergència i comunicació per mitjà d'intèrfon.

Escala:

Hi ha una escala que comunica les plantes Baixa i Primera. Escalons amb banda tàctil i visual, de 17 cm d'altura i 32 cm d'empremta. Amb bossell, sense sòcol de protecció a un costat. Amb passamans a un costat, prolongat en zones d'embarcament-desembarcament. Il·luminació homogènia.