Museu de les Ciències de València

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Av. del Professor López Piñero 7, 46013 Valencia

ÀREA TURÍSTICA: Ciutat de les Arts i Alameda

Auditiva

Accés:

Porta totalment envidrada. La porta compta amb presència permanent de personal d'atenció.

Ascensor:

Ascensor panoràmic que comunica totes les plantes del Museu. Amb informació visual tant a l’exterior com en l'interior de la cabina. Per al seu ús des de la Planta Baixa fins a la zona expositiva és necessària l'autorització del personal del Museu, ja que equival al pas pel torn d'entrada.

Cafeteria / Restaurant:

Situat en Planta Baixa, permet contacte visual tant amb l'interior del Museu com amb l'exterior.

Tenda:

Sense porta, permet comunicació visual amb la resta del Museu.

Física

Aparcament:

Catorze places reservades a cadascuna de les dues plantes del pàrquing subterrani de l'Umbracle. Amb senyalització horitzontal. Itinerari accessible fins al Museu per mitjà de quatre ascensors adaptats.

Accés:

Porta d'obertura cap a fora per mitjà de tirador vertical. L'entrada compta amb presència permanent de personal d'atenció. Accés sense desnivell amb paviment homogeni i antilliscant.

Recepció:

Ubicada en planta baixa amb itinerari accessible. Compta amb dos mostradors adaptats de 75 cm d'altura que oferixen atenció preferent a persones amb mobilitat reduïda. Les persones amb mobilitat reduïda poden evitar el torn i pujar directament a l'exposició per mitjà d'ascensor, sol·licitant aquest servici al personal d'Atenció al Públic als torns d'accés.

Mobilitat interior:

Edifici de tres plantes d'itinerari accessible connectades per mitjà d'escales mecàniques i tres ascensors adaptats. Paviment homogeni i antilliscant. Ample en corredors superior a 120 cm.

Lavabos:

Dues cabines adaptades per a homes i dos per a dones en lavabos separats situats en Planta Baixa. Porta del lavabo sempre oberta amb ample de pas de 90 cm. Inodor de 45 cm d'altura, amb barres de suport abatible a la dreta i fixa a l'esquerra, situades a 60 cm d'altura. Separació entre barres de 77 cm. Zona de transferència lateral superior a 80 cm. Espai lliure de maniobra inferior a 120 cm. Lavabos de 81 cm d'altura sense pedestal, amb espai lliure inferior de 77 cm d'altura i 65 cm de fons. Aixeta de pressió.

Ascensor:

Hi ha dos ascensors de gran capacitat, que eviten el pas pels torns a persones amb mobilitat reduïda. Amb capacitat per a 35 persones o 10 cadires de rodes. Per a la seua utilització és necessari anar acompanyat de personal del Museu. Sense passamans ni senyalització sonora que indique la planta de parada. A la part central hi ha un ascensor panoràmic amb ample lliure de pas de 90 cm. Per al seu ús des de la Planta Baixa fins a la zona expositiva és necessària l'autorització del personal del Museu, ja que equival al pas pel torn d'entrada.

Exposició:

A les Plantes Primera i Tercera es troba una exposició formada per mòduls temàtics interactius. Tots adaptats amb rampa d'accés. Mesures variables. A la Planta Segona, exposició permanent formada majoritàriament per panells de text. Itinerari sense desnivells i amb paviment homogeni i antilliscant. Corredors amb ample de pas superior a 120 cm amb mobiliari de descans.

Cafeteria / Restaurant:

Situat en Planta Baixa amb itinerari accessible. Disposa de zona de cafeteria i de restaurant-trattoria especialitzat en cuina italiana, amb els sabors tradicionals mediterranis. Amb paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia.

Tenda:

Ubicada en Planta Baixa amb itinerari accessible. Sense porta, amb rampa d'accés i ample de pas d'entrada superior a 120 cm. Corredors amb ample de pas superior a 120 cm. Lleixes i objectes situats a altures compreses entre els 10-180 cm. Mostrador no adaptat. Paviment homogeni i antilliscant.

Visual

Accés:

Porta envidrada sense senyalització visual contrastada. D'obertura cap a fora per mitjà de tirador vertical. L'entrada compta amb presència permanent de personal d'atenció. Accés sense desnivell amb paviment homogeni i antilliscant. Felput fix darrere de la porta.

Recepció:

Taquilles ubicades en planta baixa amb itinerari sense desnivells i de paviment homogeni i antilliscant.

Mobilitat interior:

Edifici de tres plantes connectades per mitjà d'escales, escales mecàniques i tres ascensors. Paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Dos lavabos per a homes i dos per a dones situats a la Planta Baixa. Porta del lavabo d'obertura permanent, amb senyalització homologada. Sense obstacles ni elements volats. Il·luminació homogènia.

Ascensor:

Ascensor panoràmic que comunica totes les plantes amb itinerari accessible. Amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense passamans, no compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Sòl enfront de la porta no senyalitzat amb franja tàctil i visual. Per al seu ús des de la Planta Baixa fins a la zona expositiva és necessària l'autorització del personal del Museu, ja que equival al pas pel torn d'entrada.

Exposició:

A la Planta Segona, exposició permanent formada majoritàriament per panells de text contrastat i amb caràcters de font gran. A les plantes Primera i Tercera es troba una exposició temporal formada per mòduls temàtics i interactius. Itinerari sense obstacles, celles ni elements volats sense senyalitzar. Paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia a l’exterior dels mòduls. A l'interior, il·luminació variable.

Cafeteria / Restaurant:

Situat en Planta Baixa amb itinerari accessible. Disposa de zona de cafeteria i de restaurant-trattoria especialitzat en cuina italiana, amb els sabors tradicionals mediterranis. Amb paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia.

Tenda:

Ubicada en Planta Baixa amb itinerari sense desnivells. Sense porta, amb rampa d'accés senyalitzada per mitjà de bandes lluminoses. Paviment homogeni i antilliscant. Il·luminació homogènia.

Informació d'interés