Aankoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Identificatie van de inschrijver

De entiteit waarmee u een contract sluit is de Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana met maatschappelijke zetel te Avd. Cortes Valencianas, 41 bajo, 46015 Valencia (Spanje), CIF G46893467 en ingeschreven in het Register van Stichtingen van de Comunitat Valenciana, met nummer CV - 90 (hierna, "La Fundació"). De Fundació stelt haar producten ter beschikking van de consument via de volgende verkoopkanalen: voor het publiek toegankelijke verkooppunten in de stad Valencia (hierna de "TOURISMEKANTOREN" genoemd); haar website: https://www.visitvalencia.com/shop, (hierna de "Website" genoemd); en via de daartoe ingerichte digitale kiosken. Het adres voor de behandeling van klachten komt overeen met het adres dat is aa ngegeven als de statutaire zetel van de vennootschap.


2.Object

Deze algemene contractvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") regelen het contracteren van de producten en diensten die worden aangeboden door La Fundació, via haar Webpagina, VVV - kantoren en digitale kiosken, alsmede de rechten en plichten van de partijen, voortvloeiend uit de tussen hen overeengekomen aan - en verkoopverrichtingen. De eigenaar van de Website behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen, dus we raden de gebruiker aan om ze regelmatig te herzien.


3.Een bestelling plaatsen

Het plaatsen van een bestelling op deze website, evenals de aankoop van een product/dienst in persoon in een van onze VVV - kantoren of digitale kiosken, impliceert de aanvaarding door de consument of gebruiker van alle voorwaarden die in dit document zijn bepaald.


4.Aankoopproces

Verwerving van producten/diensten via onze kanalen.

Om de op de website aangeboden producten of diensten te kopen, moet u de velden met de vereiste gegevens invullen en de onderhavige algemene voorwaarden aanvaarden. Deze aanvaarding zal de uitdrukkelijke overeenstemming inhouden, volledig en zonder voorbeh oud, met het geheel van de algemene voorwaarden die in de door de Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana gepubliceerde versie worden getoond en die beide partijen zullen binden.

Het systeem zal een persoonlijke voucher uitgeven met daarop de ge kochte diensten en producten, met vermelding van de totale prijs en belastingen.

Alle transacties worden verricht via beveiligde betalingsplatforms en met volledige garantie van vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Nadat de betaling is gevalideerd, is de transactie definitief en ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail met de details van zijn transactie.

De Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana zal ervoor zorgen dat alle aangeboden producten en diensten de wettelijke dekking, kwaliteitsgarant ies en, indien van toepassing, de bijbehorende verzekering hebben.

Fundació Visit valència is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van TICKETS.


5.Prijzen

De prijs van onze producten en diensten is de prijs die op elk moment tijdens het aankoopproces wordt aangegeven. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de te allen tijde geldende BTW.

5.1.Prijsstellingsfout

Indien wordt vastgesteld dat er een fout is geslopen in de invoering van de prijs van een artikel of dienst na de voltooiing van de aankoop, zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen met de consument om hem op de hoogte te brengen van het voorval en hem de mogelijkheid bieden tot annulering of onderhoud onder de juiste voorwaarden. De automatische bevestigingskwijtschelding va lideert geen foutieve prijscondities. In geval van annulering zal het door de consument betaalde bedrag worden terugbetaald.

Wij zullen niet tot verzending overgaan zonder de uitdrukkelijke instemming van de consument met de juiste prijscondities.

De Fundació Visit Valencia de la Comunitat Valenciana kan te allen tijde de prijs wijzigen van de producten of diensten die via haar verkoopkanalen worden aangeboden.

De definitieve prijs zal die zijn welke geldt in de reclame die samenvalt met het ogenblik waarop de bestelling wordt geformaliseerd.  


6.Overige uitgaven.

In geval van extra kosten voor service, vervoer of speciale kenmerken van het product of de dienst zal dit worden meegedeeld aan de consument en worden uitgesplitst in de definitieve prijs vóór de betaling van de aankoop.


7. Herroepingsrecht

Voor de uitoefening van het herroepingsrecht, alsmede voor elke vordering betreffende uw aankoop, kunt u via de volgende kanalen contact opnemen met de Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana:

  • E - mail: vlcshop@visitvalencia.com
  • Telefoon: + 34 963 39 03 90
  • Postadres: Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana. Avinguda de les Corts Valencianes, 41. 46015. València. Ter attentie van VLC Shop.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 103.l van het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november tot goedkeuring van de Herziene tekst van de Algemene Wet betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers (hierna de "LGDCU" genoemd), is het her roepingsrecht niet van toepassing op de aankoop van TICKETS.

Zodra het herroepingsrecht door de consument is uitgeoefend, zal de Fundació Visit Valencia de la Comunitat Valenciana alle ontvangen bedragen terugbetalen binnen veertien 14 kalenderdagen vanaf de dag nadat de Fundació Visit Valencia door de consument op de hoogte is gesteld van zijn herroepingsrecht.

U kunt alle informatie over ons retourbeleid nalezen door op de volgende link te klikken: Informatie over retourneren


8.    Verplichtingen van de consument

De consument zal een correct gebruik van onze diensten moeten maken, waarbij hij als enige verantwoordelijk is voor de mogelijke schade die de Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana of derden zouden kunnen lijden door zijn gebrek aan zorgvuldigheid of frauduleuze handelingen.

Door deze voorwaarden is de consument verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de gegevens en informatie die aan ons worden verstrekt als gevolg van het online verkoopcontract.

De Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana behoudt zich het recht voor om de service aan de consument te beperken of te weigeren in geval van bewijs dat de consument de contractvoorwaarden, de algemene voorwaarden voor gebruik van de webpagina, het privacybeleid, alsmede enige andere bijzondere voorwaarde die zou kunnen worden overeengekomen, heeft geschonden.


9.    Industriële en intellectuele eigendom

De producten en diensten die wij via onze website te koop aanbieden, zijn onderworpen aan het auteursrecht. Bovendien worden de logo's, handelsmerken, teksten, iconen en andere inhoud waarop industriële en intellectuele eigendomsrechten rusten, beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving ter zake.

De Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana is de eigenaar of heeft toestemming gekregen van de houder van deze rechten om gebruik te maken van deze inhoud of dit materiaal.


10.    Oplossen van conflicten

Voor die conflicten die kunnen ontstaan tussen de consument en de Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana als gevolg van een schending van de contractvoorwaarden zullen de bepalingen van de huidige wetgeving van toepassing zijn, zijnde de regels van het Spaanse rechtssysteem.

Indien een van de onderhavige bepalingen nietig of niet van toepassing wordt geacht, zal deze bepaling als niet van toepassing worden beschouwd en zal zij geen afbreuk doen aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Wij informeren u dat er een Europees platform bestaat voor de buitengerechtelijke onlinebeslechting van geschillen in verband met contractuele verplichtingen die voortvloeien uit verkoop- of dienstenovereenkomsten die online zijn gesloten tussen een consument en een in de Europese Unie woonachtige handelaar, door tussenkomst van een entiteit voor alternatieve beslechting.

In geval van een geschil of een contractbreuk kunt u online een klacht indienen op het daartoe opgezette portaal door hier naar het platform te gaan.