Aankoopvoorwaarden

Dit contract valt onder de Algemene contractvoorwaarden (hierna ACV genoemd) die het gebruik van de website www.visitvalencia.com (hierna de Website genoemd) regelen evenals de services die worden verstrekt door VISIT VALÈNCIA CONVENTION BUREAU (hierna VISIT VALÈNCIA genoemd). Deze en andere voorwaarden worden hieronder beschreven. Voor u de website gebruikt en u aanmeldt of effectief registreert voor de diensten die het Bedrijf aanbiedt, moet u deze Voorwaarden en de aanvullende Wettelijke kennisgeving lezen, begrijpen en aanvaarden en de overeenkomstige aanmeldingsformulieren invullen.

VISIT VALÈNCIA is een stichting met hoofdkantoor in Avenida de la Cortes Valencianas 41- 46015 Valencia, en e-mailadres visitvalencia@visitvalencia.com

VISIT VALÈNCIA is geregistreerd in het stichtingenregister van de Autonome regio Valencia.

De Wettelijke kennisgeving die VISIT VALÈNCIA ter beschikking stelt via de Website maakt deel uit van de ACV en vult deze aan.

1. DOEL VAN HET CONTRACT

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen VISIT VALÈNCIA en de Gebruiker. Zij erkennen elkaars wettelijke bekwaamheid om dit contract aan te wenden en af te sluiten en zich te binden in de hoedanigheid waarin zij optreden. Zij gaan akkoord met de volgende ACV die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en de diensten die er worden aangeboden.

De diensten die via de Website worden aangeboden zijn bedoeld voor exclusief gebruik door de Gebruiker, d.w.z. dat ze onder geen enkele voorwaarde mogen worden doorverkocht of verspreid onder derden.

2. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

De Gebruiker vindt een beschrijving van alle diensten die VISIT VALÈNCIA aanbiedt op de Website.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

In overeenstemming met deze ACV stelt het Bedrijf de Website ter beschikking van de Gebruiker zodat deze er gebruik van kan maken.

Wanneer de Gebruiker persoonsgegevens moet verstrekken om een van de door VISIT VALÈNCIA aangeboden diensten te kunnen gebruiken en deze gegevens worden ingezameld, zullen de persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt en indien nodig worden doorgegeven of ingekeken in overeenstemming met de Wettelijke kennisgeving, die de Gebruiker kan raadplegen op de Website en die wezenlijk deel uitmaakt van deze ACV.

Om toegang te krijgen tot de diensten en ze te gebruiken, moet de Gebruiker een account aanmaken bij VISIT VALÈNCIA en een gebruikersnaam en wachtwoord of code gebruiken.

De Gebruiker moet zijn codes beschermen en mag er enkel persoonlijk gebruik van maken. Als hij/zij verneemt dat een derde er kennis van heeft genomen of de Website of dienst in zijn/haar naam en zonder zijn/haar toestemming heeft gebruikt, moet hij/zij dat onmiddellijk melden bij VISIT VALÈNCIA. Anders mag VISIT VALÈNCIA het contract eenzijdig ontbinden, zonder enige vergoeding voor de Gebruiker.

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de toegang tot en het correcte gebruik van de Website, in overeenstemming met de huidige Spaanse wetgeving, en met de beginselen van goede trouw, ethiek en openbare orde. Hij/zij verbindt zich ertoe om nauwgezet elke bijkomende instructie die VISIT VALÈNCIA hem/haar geeft in verband met die toegang en dat gebruik op te volgen.

De Gebruiker heeft de plicht om een redelijk gebruik te maken van de website en zijn inhoud, in overeenstemming met de mogelijkheden en doelstellingen waarvoor de website werd ontworpen. VISIT VALÈNCIA is direct noch indirect verantwoordelijk voor enig ongepast gebruik van de Website en zijn inhoud door de Gebruiker; deze laatste moet in elk geval en onder eigen verantwoordelijkheid alle gevolgen, schade of maatregelen die voortvloeien uit zijn/haar gebruik, reproductie of communicatie van de Website of zijn inhoud op zich nemen.

Het is ten strengste verboden om de Website en zijn inhoud te bezoeken of te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot: enige vorm van eerroof, schending van de beeldrechten en de persoonlijke en gezinsprivacy van derden en in het bijzonder van minderjarigen; schending van het recht op vertrouwelijke communicatie; schending van de industriële en intellectuele eigendomsrechten en overtreding van de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens. In dergelijke gevallen is uitsluitend de overtredende Gebruiker aansprakelijk. De Gebruiker dient zich er ook van te onthouden om materiaal of informatie te publiceren, verspreiden, aan te kondigen of te verdelen dat/die illegaal, obsceen, pornografisch, grof, lasterlijk, misleidend of racistisch is of op enige manier in strijd is met de ethiek of de openbare orde. Hij/zij mag evenmin computervirussen, beschadigde bestanden of enig ander computerprogramma dat schade of storingen kan berokkenen aan de inhoud, programma's of systemen van VISIT VALÈNCIA introduceren.

Ook verboden is het gebruik van de Website voor de massieve en/of herhaaldelijke verzending van ongewenste e-mails, reclame of commerciële boodschappen of voor het inzamelen van gegevens met datzelfde doeleinde.

VISIT VALÈNCIA behoudt zich het recht voor om enige inhoud die schijnbaar of expliciet illegaal is te verwijderen, zij het naar eigen goeddunken, zij het op verzoek van een betrokken derde partij of een bevoegde instantie. De Gebruiker heeft in dat geval geen enkel recht op enige vorm van vergoeding.

4. REGISTRATIE VOOR DE SERVICE

De Gebruiker weet en aanvaardt dat hij/zij de Service op de Website moet activeren om hem te kunnen gebruiken. De datum waarop de Service wordt geactiveerd, zal in elk opzicht worden beschouwd als de datum waarop deze ACV worden aanvaard.
Om een bestelling te plaatsen, moet de Gebruiker de online aankoopprocedure volgen en op 'Kopen' klikken. De Gebruiker ontvangt dan een e-mail als bevestiging dat zijn/haar bestelling is ontvangen ('Orderbevestiging'). 

Dat betekent echter niet dat de bestelling werd aanvaard. Alle bestellingen moeten worden goedgekeurd door het Bedrijf, dat de Gebruiker een e-mail zal sturen om te bevestigen dat het product wordt verzonden ('Verzendingsbevestiging'). 

Het contract voor de aankoop van een product treedt pas in werking wanneer de Verzendingsbevestiging werd verzonden.

Het Contract betreft enkel de producten die worden vermeld in de Verzendingsbevestiging. Het Bedrijf is geenszins verplicht om de Gebruiker enig ander besteld product te leveren totdat de verzending daarvan is bevestigd in een afzonderlijke Verzendingsbevestiging.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

5.1. Verplichtingen van de Gebruiker: Vanaf de datum waarop de Service wordt geactiveerd, is de Gebruiker tot het volgende verplicht:

5.1.1. VISIT VALÈNCIA onmiddellijk op de hoogte brengen van enige wijziging in de verstrekte gegevens.

5.1.2. Dit Contract niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VISIT VALÈNCIA. Alleen de Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de Website en de Service, in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving en met deze ACV, en moet het gebruik ervan door enige persoon waarvoor hij/zij verantwoordelijk is of waaraan hij/zij toestemming heeft gegeven, controleren.

5.1.3. Er rekening mee houden dat gegevens die via het internet worden doorgegeven niet beschermd worden en dat het gebruik van de Website en de verstrekte Service het geringe maar reële risico loopt te worden onderschept door derden, aangezien veiligheidsmaatregelen op het internet niet waterdicht zijn.

5.1.4. Aanvaarden dat VISIT VALÈNCIA niet aansprakelijk is voor verlies of schade, met inbegrip van inkomstenverlies, ten gevolge van storingen of defecten van enige telecommunicatievoorziening waarvoor VISIT VALÈNCIA niet aansprakelijk is.

5.1.5. VISIT VALÈNCIA toestemming geven om naar eigen goeddunken en met de tijdsintervallen die het geschikt acht back-ups te maken van de gegevens die werden opgeslagen door de Gebruiker en deze te herstellen in geval van verlies of schade.

5.1.6. Aanvaarden dat enkel de Gebruiker verantwoordelijk is voor zijn/haar gegevens die door iemand in zijn/haar naam of door derden worden geüpload of opgeslagen op de Website die VISIT VALÈNCIA tot zijn/haar beschikking stelt.

5.1.7. Toestaan dat de Service waarvoor dit Contract wordt opgesteld, wordt geleverd door externe bedrijven in onderaanneming van VISIT VALÈNCIA.

5.1.8. De inhoud op een welwillende, gepaste en wettige manier gebruiken en in het bijzonder zich onthouden van het volgende: (i) de inhoud gebruiken voor doeleinden of effecten die strijdig zijn met de wet, de ethiek en algemeen aanvaarde goede praktijken of de openbare orde; (ii) de inhoud reproduceren of kopiëren, verspreiden, openbaar toegankelijk maken via enige vorm van openbare communicatie, veranderen of wijzigen, tenzij de eigenaar van de overeenkomstige rechten daar toestemming voor heeft gegeven of wanneer dat wettelijk is toegestaan; (iii) de inhoud en in het bijzonder de informatie die via de Website of de Service is verkregen, gebruiken om reclame te verzenden, of communicaties voor directe verkoop of met andere commerciële doeleinden, ongewenste berichten gericht tot meerdere personen verzenden ongeacht hun doel, of de betreffende informatie vercommercialiseren of op welke manier dan ook openbaar maken.

5.1.9. In eigen naam handelen of in naam van werknemers of onderaannemers waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, waarbij hij/zij verklaart dat hij/zij hen op de hoogte heeft gebracht van deze ACV en van het privacybeleid van VISIT VALÈNCIA en waarbij hij/zij garandeert dat hij/zij gemachtigd is om voornoemde personen toestemming te geven.

5.2. Verplichtingen van VISIT VALÈNCIA Vanaf de datum waarop de Service wordt geactiveerd, heeft VISIT VALÈNCIA de volgende verplichtingen:

5.2.1. De Gebruiker toegang verstrekken tot de Website en hem/haar de Service verstrekken die onderwerp is van deze ACV.

5.2.2. Klantenservice aanbieden via het e-mailadres: visitvalencia@visitvalencia.com

5.2.3. Ervoor zorgen dat de Gebruiker de Service kan gebruiken, met uitzondering van tijdelijke onderbrekingen voor onderhoudswerkzaamheden. De Gebruiker dient voor zover mogelijk voldoende op voorhand op de hoogte te worden gebracht van dergelijke onderbrekingen. De voorgaande verplichting geldt niet voor VISIT VALÈNCIA in geval van overmacht of wanneer het netwerk dat wordt gebruikt om de Service te verstrekken crasht zonder dat het Bedrijf daar controle over heeft. VISIT VALÈNCIA kan de Gebruiker geen continue, ononderbroken toegang tot de Service garanderen, aangezien dat afhankelijk is van de infrastructuur van externe operatoren, waarover VISIT VALÈNCIA geen controle heeft.

5.2.4. De vertrouwelijkheid van elke communicatie respecteren en garanderen, binnen de hierboven vermelde technische beperkingen, met uitzondering van verzoeken van bevoegde juridische of overheidsinstanties, overeenkomstig de huidige regelgeving; in dat geval behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de gevraagde informatie te verstrekken zonder voorafgaande kennisgeving.

5.2.5. Klachten over de werking, prijs, facturering, kwaliteit of andere problemen inzake het gebruik van de Website en de verlening van de Service in behandeling nemen. Klachten moeten schriftelijk worden gericht tot het hoofdkantoor van VISIT VALÈNCIA binnen EEN (1) MAAND vanaf het ogenblik waarop de Gebruiker kennis neemt van de oorzaak, door schriftelijk contact op te nemen met de Klantenservice op het geregistreerde adres van VISIT VALÈNCIA (dat in deze ACV wordt vermeld).

6. PRIJS EN BETALING

De prijs van de producten zal steeds de prijs zijn die op de Website staat vermeld, behalve in geval van een onmiskenbare fout. Hoewel het Bedrijf alles in het werk stelt om de juiste prijzen op de Website te publiceren, kunnen er soms vergissingen worden begaan. Als het Bedrijf een fout detecteert in de prijs van de producten die de Gebruiker heeft besteld, zal het hem/haar onmiddellijk op de hoogte brengen en hem/haar de mogelijkheid bieden om de bestelling opnieuw te bevestigen voor de juiste prijs dan wel om de bestelling te annuleren. Als het Bedrijf geen contact kan opnemen met de Gebruiker, wordt de bestelling beschouwd als geannuleerd en worden alle betaalde bedragen terugbetaald.

Het Bedrijf is niet verplicht om de Gebruiker de producten voor een verkeerde lagere prijs te verstrekken (zelfs als de Verzendingsbevestiging al werd verstuurd), als de fout in de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en de Gebruiker redelijkerwijze had kunnen weten dat de prijs verkeerd was.

De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. Deze worden toegevoegd aan het totaalbedrag, zoals wordt uitgelegd in de clausule over Verzendkosten. 
De prijzen kunnen steeds variëren, maar eventuele veranderingen zijn niet van toepassing op bestellingen waarvoor reeds een Verzendingsbevestiging is verstuurd (behalve in de hierboven vermelde gevallen).

Wanneer de Gebruiker klaar is met kopen, en alle gewenste artikelen zijn toegevoegd aan het winkelmandje, moet hij/zij de bestelling plaatsen en betalen.

Creditcards worden gecontroleerd en geautoriseerd door de kaartuitgever, maar als die uitgever een betaling niet toestaat, is VISIT VALÈNCIA niet aansprakelijk voor enige vertraging in of het uitblijven van de levering en zal het Bedrijf geen Contract met de Gebruiker kunnen afsluiten.

7. WEIGERING OM EEN BESTELLING TE VERWERKEN

VISIT VALÈNCIA behoudt zich het recht voor om te allen tijde producten van de Website te verwijderen en/of materiaal of inhoud te verwijderen of te wijzigen. Hoewel het Bedrijf alles in het werk zal stellen om alle bestellingen te verwerken, kan het zich in uitzonderlijke omstandigheden genoopt zien om een bepaalde bestelling, na verzending van de Orderbevestiging, te weigeren. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om dat te allen tijde en naar eigen goeddunken te doen.

Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn t.a.v. de Gebruiker of een derde partij wanneer het een product van zijn Website verwijdert, ongeacht of dat product al dan niet is verkocht, wanneer het materiaal of inhoud van de Website verwijdert of wanneer het weigert om een bestelling te verwerken nadat de Orderbevestiging is verzonden.

8. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

VISIT VALÈNCIA is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website. Enige vorm van reproductie, distributie, openbare communicatie, wijziging en, in het algemeen, enige vorm van exploitatie van de gehele of gedeeltelijke inhoud (afbeeldingen, teksten, design, indices, formulieren enz.) waaruit de Website is opgebouwd, inclusief de databases en de software die vereist zijn voor de weergave en de werking van de Website, is verboden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VISIT VALÈNCIA.

De Gebruiker mag onder geen beding direct of indirect de gehele of gedeeltelijke inhoud (afbeeldingen, teksten, design, indices, formulieren enz.) waaruit de Website is opgebouwd, benutten of er commercieel gebruik van maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VISIT VALÈNCIA.

Alle technische, logische of technologische middelen waarmee een derde partij direct of indirect, al dan niet rendabel, gebruik kan maken van de inhoud van de Website, zijn verboden. Meer bepaald mag geen enkele link, hyperlink of iets dergelijks als de URL van de Website worden ingevoegd zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van VISIT VALÈNCIA.

9. GEBRUIK VAN COOKIES

Een 'cookie' is een klein gegevensbestand dat de webbrowser van de Gebruiker opslaat op de harde schijf van zijn/haar computer en dat bepaalde informatie bevat over zijn/haar bezoek aan de pagina. Deze Website gebruikt enkel cookies om de gebruikers gemakkelijker te laten browsen. Het is niet mogelijk om persoonsgegevens in verband te brengen met bepaalde gebruikers door middel van de cookies. De Gebruiker kan met de instellingen van zijn/haar webbrowser zelf beslissen of hij/zij de cookies aanvaardt. De Gebruiker kan transacties blijven uitvoeren via de Website, zelfs als de cookies zijn uitgeschakeld in zijn/haar browser.

10. WIJZIGINGEN IN DE WEBSITE

VISIT VALÈNCIA kan elk aspect van de Website wijzigen, opschorten of verwijderen, zoals de toegang tot bepaalde functies, databases, producten, diensten of inhoud (zoals hieronder wordt omschreven), wanneer het dat gepast acht. VISIT VALÈNCIA kan ook beperkingen opleggen voor bepaalde functies en diensten of de toegang tot alle of bepaalde delen van de Website beperken, zonder voorafgaande kennisgeving. VISIT VALÈNCIA zal alle gedetecteerde fouten corrigeren en behoudt zich het recht voor om duidelijk foutieve aanbiedingen in te trekken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, zelfs nadat een bestelling is geplaatst.

11. HYPERLINKS

De Website kan links en voorstellen bevatten om andere websites, middelen en sponsors op de rest van het internet te bezoeken. Links op de Website naar andere websites die worden onderhouden door derden, strekken niet tot aanbeveling van VISIT VALÈNCIA of zijn dochtermaatschappijen of partners voor middelen of inhoud van andere ondernemingen.

12. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

VISIT VALÈNCIA kan te allen tijde deze ACV wijzigen of nieuwe gebruiksvoorwaarden introduceren als het dat minstens dertig (30) dagen op voorhand aankondigt op de Website. Die wijzigingen zullen pas van toepassing zijn vanaf het moment dat ze van kracht worden.

In het geval dat gerechtelijke acties, wettelijke of regelgevende maatregelen, volgens de redelijke interpretatie van VISIT VALÈNCIA, de Diensten die onderwerp zijn van dit Contract verbiedt, aanzienlijk beperkt of commercieel onuitvoerbaar maakt, mag VISIT VALÈNCIA: (i) de Diensten of de voorwaarden en clausules van dit Contract wijzigen om ze aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, (ii) het Contract ontbinden. 

VISIT VALÈNCIA is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit de acties beschreven in voornoemde clausules, op voorwaarde dat het de wijzigingen publiceert op de Website en dat minstens DERTIG (30) dagen voordat de wijzigingen van kracht worden aankondigt, behalve als ze om wettelijke redenen onmiddellijk van kracht moeten worden. 

Als de Service of de ACV worden gewijzigd en de Gebruiker zich daar niet schriftelijk en binnen de hierboven vastgestelde termijn tegen verzet, en hij/zij de Service blijft gebruiken, wordt ervan uitgegaan dat hij/zij de nieuwe voorwaarden aanvaardt.

Als een van deze Voorwaarden of een bepaling van een Contract ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar blijkt te zijn, wordt die bepaling verwijderd, zonder dat dit afbreuk doet aan de overige voorwaarden en bepalingen, die van kracht blijven.

13. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSGEBIED

Dit contract en de geldigheid en uitvoering ervan zullen worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Spaanse wet.

De partijen komen overeen om geschillen voor te leggen aan de rechtbanken van Valencia.

Indien een van de bepalingen van dit Contract geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of ineffectief wordt verklaard wegens een wijziging in de wetgeving, zal die bepaling worden geherformuleerd om voor zover mogelijk de oorspronkelijke intentie van de Partijen weer te geven, in overeenstemming met de toepasselijke wet. De rest van het Contract blijft volledig van kracht.