Mitomed

València ha sigut seleccionada per la Generalitat Valenciana com un dels destins on s'aplicarà el projecte Mitomed+ per a millorar el desenrotllament d'un turisme costaner i marítim sostenible i responsable en l'àrea del Mediterrani. El projecte es basa en les accions següents: 


1. Desenrotllament d'un sistema d'indicadors de dades turístiques per a mesurar la sostenibilitat de les activitats turístiques i els seus resultats i impactes econòmics, socials. La recollida de dades té com a propòsit tant la monitorització d'impactes socials i mediambientals, com el benchmarking amb altres destins. 


2. Promoure el diàleg social entre els actors de cada destí, per mitjà de tallers, reunions i esdeveniments que aconseguisquen la màxima interacció entre experts i destins. 


3.  Creació del model de Green Beach (platja verda), una ferramenta per a les autoritats locals i els operadors de platges que ajude a prendre decisions sobre la gestió sostenible de les platges, incloent una documentació amb els criteris, avanços i guies de treball. 


4. Desenrotllament d'un model de gestió integrat de turisme de costa i marítim en el Mediterrani per mitjà de la capitalització dels resultats del Mitomed + i altres projectes del programa MED.

 

El projecte està dividit en dues fases: 


1. Prova del conjunt d'indicadors a través de la ferramenta d'avaluació de turisme sostenible, una plataforma oberta per a indicadors de dades i desenrotllament i implementació del model Green Beach en regions sòcies a través de dues accions pilot. La fase de prova inclou 15 destins, ubicats en quatre països diferents i cinc regions diferents : Andalusia, Catalunya, Xipre, Ístria, Toscana. 


2. Capitalitzar els resultats principals a través de la seua integració en les polítiques regionals i l'extensió a altres regions MED i de la UE. 


Des d'abril 2018, Turisme València participa en la prova dels models i indicadors desenrotllat en la fase anterior del Mitomed. El test s'implementarà per mitjà d'una plataforma online específica per al disseny de polítiques, benchmarking i monitorització dels resultats de les estratègies.
 En el projecte participen autoritats regionals, associacions d'autoritats locals, agències de desenrotllament territorial, institucions d'educació superior i centres d'investigació, i preveu la participació de la part interessada en turisme de M & C. La inclusió en el projecte de les dues xarxes europees NECSTouR (Xarxa de Regions Europees per a un Turisme Sostenible i Competitiu) i CRPM (Conferència de Regions Marítimes Perifèriques d'Europa) és un actiu perquè permet ampliar les activitats i portar el debat a un àmbit molt més ampli. 

Més informació sobre el projecte en https://mitomed-plus.interreg-med.eu/