MUSEU HISTÒRIC MILITAR DE VALÈNCIA
Web: Museo Histórico Militar de Valencia
Telèfon:
961 966 215
Auditiva:

Recepció:

Mostrador de 70 cm d’altura.

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergències.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure / ocupat. Amb banda lliure superior en porta de cabina.

Jardí:

Porta parcialment envidrada. Compta amb cinc taules redones amb capacitat per a quatre persones c/u.

Física:

Aparcament:

Reservada una plaça pública de 400 x 500 cm. Amb senyalització horitzontal en carrer Albereda a 150 m de distància amb itinerari accessible fins al Museu.

Accés:

Entrada principal amb un escaló de 5 cm. Porta d'obertura permanent i ample lliure de pas de 206 cm.

Recepció:

Ubicada en planta baixa accessible i sense desnivells. Mostrador de 70 cm d’altura, 67 cm d’altura lliure inferior i 10 cm de fons inferior.

Mobilitat interior:

Corredors de més de 120 cm d’ample amb estrenyements puntuals de 100 cm. Amb escalons aïllats i paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Una cabina adaptada al lavabo de dones, amb itinerari accessible. Senyalització en porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Portes del lavabo i de la cabina d'obertura cap a fora amb manilla, amb 80 cm d’ample lliure de pas. Lavabo de 80 cm d’altura sense pedestal, amb 74 cm d’altura lliure inferior i 20 cm. De fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Espill no inclinat amb vora inferior a 110 cm. Del sòl. Espai d'accés a l'inodor de 110 cm. Pel costat esquerre i 80 cm d’espai frontal. Seient de l'inodor a 40 cm d’altura. Barra de suport fixa al costat esquerre i abatible al costat dret. Barra esquerra a 90 cm d’altura i dreta a 85 cm d’altura. Separació entre barres de 70 cm.

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica la plantes Baixa a Primera. Amb itinerari alternatiu mitjançant plataforma elevadora de 80x120 cm. Dos trams de tretze escalons homogenis per tram, de 19 cm d’altura i 31 cm d’empremta. Amb passamans senzill a un costat de l'escala, situat a 98 cm d’altura, prolongat en replanells intermedis. Sòl antilliscant i homogeni.

Exposició:

Porta d'accés de la Planta Baixa, amb ample lliure de pas de 300 cm. Porta d'accés de la Primera Planta, amb ample lliure de pas de 115 cm. Corredors amb ample lliure de pas de 150 cm. Les vitrines permeten estan situades a altures d'entre 55 cm i 120 cm. Les sales compten amb bancs i suports isquiàtics.

Cafeteria / Restaurant:

Situat al pati interior de la Planta baixa, amb itinerari accessible. Taules d’un peu sense travesser, de 75 cm d’alt, 70 cm d’altura lliure interior i 27 cm de fons. Hi ha un ample de pas de menys de 120 cm entre les taules.

Tenda:

L'accés compta amb un escaló de 3 cm d’altura. Mostrador de 100 cm d’altura, 98 cm d'altura lliure inferior i 15 cm de fons inferior. Paviment amb celles, antilliscant i homogeni.

Visual:

Accés:

Porta principal amb un escaló de 5 cm d’altura.

Recepció:

Mostrador de 70 cm d’altura amb il·luminació directa. Itinerari sense desnivells i lliure d'obstacles. Paviment antilliscant i no homogeni, amb pestanyes. Il·luminació no homogènia.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles, amb escalons aïllats proveïts de senyalització visual. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni Il·luminació homogènia Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames tàctils homologats, amb contrast cromàtic i situats a 172 cm d’altura. Porta del lavabo contrastada respecte a paret. Il·luminació homogènia. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar. Paviment antilliscant.

Escala:

Hi ha una escala principal que comunica la plantes Baixa a Primera. Principi i final de l'escala amb senyalització tàctil i visual. Escalons amb bossell i amb senyalització tàctil i visual. Paviment antilliscant i homogeni Il·luminació homogènia

Exposició:

Porta d'accés envidrada i sense senyalització contrastada a la Primera Planta. Paviment amb celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia, les vitrines no tenen vidres antireflectors. Hi ha fullets explicatius de font gran i alt contrast cromàtic. Panells i rètols amb font gran i contrast cromàtic.

Jardí:

Situat al pati interior de la Planta baixa, amb itinerari lliure d'obstacles i paviment amb celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada.

Tenda:

Itinerari lliure d'obstacles i mostrador de 100 cm d’altura. Paviment amb celles, antilliscant i homogeni. Hi ha portes de vidre amb senyalització contrastada. Il·luminació homogènia.