MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL
Telèfon:
962 081 181
Auditiva:

Accés:

Porta parcialment envidrada.

Recepció:

Mostrador de 87 cm d'altura, sense bucle d'inducció magnètica.

Mobilitat interior:

Sense informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina.

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior. Amb avisador lluminós d'emergència.

Física:

Aparcament:

Hi ha una plaça pública reservada amb senyalització vertical i horitzontal a la plaça de l'Ajuntament, amb itinerari accessible fins al Museu. Places públiques reservades situades en pàrquing públic de la Plaça de Sant Agustí, amb itinerari accessible fins al Museu.

Accés:

Entrada principal no accessible. Per a utilitzar l'accés alternatiu és necessari traure una targeta que es sols es facilita a l'entrada de l'Ajuntament, pel carrer Arquebisbe Majoral. L'entrada alternativa disposa d'una porta amb ample lliure de pas de 300 cm. Obertura cap a l'interior per mitjà de tirador situat a 116 cm d'altura.

Recepció:

Ubicada en Primera Planta accessible sense desnivells. Accés per mitjà d'ascensor amb ample lliure de pas de 110 cm i cabina de 120x140 cm. Botons de trucada a 110 cm d'altura i passamans a 92 cm d'altura. Mostrador de 87 cm d'altura i 79 cm d'altura lliure inferior.

Mobilitat interior:

Edifici de dues plantes comunicat per mitjà d'escala i ascensor. El museu es troba ubicat a la Segona Planta. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm.

Lavabos:

El Museu no disposa de lavabos adaptats per a persones de mobilitat reduïda.

Ascensor:

Ascensor que comunica la Primera Planta i la Segona situat en planta accessible amb itinerari accessible per mitjà de rampes amb 16% i 3% d'inclinació. Ascensor amb ample lliure de pas de 100 cm i cabina de 120x140 cm. Botons de trucada a 110 cm d'altura, botons interiors a 105 cm d'altura i passamans a 92 cm d'altura.

Escala:

Hi ha una escala interior que comunica les plantes Primera a la Tercera. Compta amb dos trams de dotze i dèsset escalons, de 15 cm d'altura i 28 cm d'empremta. Amb passamans senzill a un costat de l'escala, situat a 100 cm d'altura. Prolongat en replanells intermedis i en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment lliscant i homogeni

Exposició:

Les tres sales del Museu tenen característiques semblants. Portes d'accés amb ample lliure de pas de 150 cm. Itinerari sense desnivells. Vitrines situades a aproximadament 143 cm d'altura. Les sales no compten amb mobiliari de descans.

Visual:

Accés:

Porta de l'entrada alternativa de vidre. Paviment antilliscant.

Recepció:

Itinerari amb escaló aïllat, lliure d'obstacles i paviment lliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia. Mostrador de 87 cm d'altura sense il·luminació directa.

Mobilitat interior:

L'edifici compta amb els plantes comunicades per mitjà d'escala i ascensor. El Museu es troba a la Segona Planta. Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, lliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no homologats, sense contrast cromàtic i no tàctils. Il·luminació homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

Amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Amb passamans a 92 cm d'altura. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Escala:

Hi ha una escala principal interior que comuniquen les plantes Baixa a Segona. Escalons amb bossell, sense senyalització tàctil i visual i sense sòcol de protecció. Amb passamans. Paviment lliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

Exposició:

Hi ha tres sales d'exposicions amb característiques semblants. Paviment sense celles i homogeni, pot resultar lliscant. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació no homogènia i amb possibles reflexos als elements expositius. Panells i rètols sense font gran i amb contrast cromàtic.