Cripta arqueológica de la presó de San Vicente Mártir
Telèfon:
+34 962 084 573
Auditiva:

Accés:

Porta parcialment envidrada.

Mobilitat interior:

Sense informació escrita dels servicis prestats. No hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència.

Exposició:

Es realitzen visites guiades en llengua de signes contractades a través d'empresa. Audiovisuals en castellà, valencià i anglés, aquest últim subtitulat en francés i alemany.

Física:

Aparcament:

Reservades sis places públiques de 220x450 cm, amb senyalització vertical i horitzontal: tres a la plaça de Sant Esteve, a 150 m de distància, una altra a la plaça del comte Carlet, a 210 m de distància, una al carrer del Palau, 140 m de distància i una al carrer Poeta Lorente, a 270 m de distància. Totes de paviment homogeni, amb itinerari accessible fins a la cripta i amb àrea d'acostament superior a 120 cm per ambdós costats. Places públiques reservades en pàrquing públic de la Plaça de la Reina, a 400 m de distància. Amb itinerari accessible fins a la cripta.

Accés:

Accés per mitjà d'escala amb sis escalons de 19 cm d'altura i 26 cm d'empremta, salvada per plataforma elevadora. Porta amb ample lliure de pas de 110 cm. Obertura permanent.

Mobilitat interior:

Itinerari dividit en dues altures. Primer itinerari sense desnivells. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. A la part superior hi ha quatre escalons aïllats salvats per plataforma elevadora. Paviment homogeni i antilliscant.

Escala:

Hi ha una escala que comunica els dos nivells del recinte. Compta amb vint-i-dos escalons homogenis, de 16 cm d'altura i 30 cm d'empremta. Amb passamans senzill a un costat, situat a 90 cm d'altura. No prolongat en àrees d'embarcament-desembarcament. Itinerari alternatiu per mitjà de plataforma elevadora. Paviment antilliscant i homogeni.

Exposició:

Corredors amb ample lliure de pas d’almenys 215 cm. Hi ha mobiliari de descans al primer nivell del soterrani. Zona d'audiovisuals situada en planta accessible amb itinerari accessible.

Visual:

Accés:

Porta principal de vidre sense senyalització visual d'alt contrast.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Escalons aïllats senyalitzats amb paviment tàctil i contrastat. Paviment sense celles, lliscant i homogeni. No hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats en Braille o en relleu. Il·luminació homogènia.

Escala:

Hi ha una escala que comunica els dos nivells del recinte. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons sense bossell, amb senyalització tàctil i visual i sense sòcol de protecció. Amb passamans no prolongat en àrees d'embarcament-desembarcament. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia.

Exposició:

Paviment sense celles, lliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació homogènia i amb possibles reflexos als elements expositius.