L’IBER – MUSEU DELS SOLDADETS DE PLOM
Web: L´IBER
Correu electrònic: info@museoliber.org
Telèfon:
+34 963 918 675
Auditiva:

Accés:

Porta principal permanentment oberta.

Recepció:

Mostrador de 107 cm d'altura, sense bucle d'inducció magnètica.

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames i textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència.

Lavabos:

Sense sistema visual lliure/ocupat. Sense banda lliure inferior a la porta de la cabina.

Ascensor:

Amb indicador de parada i informació visual a la cabina però no a l’exterior. Sense avisador lluminós d'emergència.

Exposició:

Audiovisuals sense subtítols.

Física:

Aparcament:

Hi ha una plaça pública pròxima reservada al carrer del Forn de Sant Nicolau, a 300 m de distància fins al museu, amb itinerari accessible amb paviment homogeni fins al museu.

Accés:

Entrada principal amb escaló de 4 cm d'altura. Porta amb ample lliure de pas de 230 cm. Obertura permanent.

Recepció:

Ubicada en planta baixa accessible sense desnivells. Mostrador de 107 cm d'altura.

Mobilitat interior:

Itinerari sense desnivells. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Estrenyements puntuals de 95 cm. Portes en corredors amb 120 cm d’ample lliure de pas. Paviment sense ressalts i antilliscant.

Lavabos:

Un lavabo adaptat unisex amb itinerari accessible. Abans de la porta del lavabo hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina d'obertura cap a fora, amb manilla, amb 104 cm d'ample lliure de pas. Sense moll de retorn. Dins del lavabo es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 85 cm d'altura amb pedestal, amb 67 cm d'altura lliure inferior i 19 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta de pressió. Espill no inclinat amb vora inferior a 100 cm d'altura. Espai d'accés a l'inodor de 80 cm pel costat dret i 130 cm d'accés frontal. Seient de l'inodor a 43 cm d'altura. Barra de suport abatible al costat dret, a 65 cm d'altura. Sense sistema d'alarma dins de la cabina.

Ascensor:

Hi ha un ascensor que comunica la planta Baixa amb la Primera, amb itinerari accessible. Amb ample lliure de pas de 80 cm i cabina de 96x130 cm. Botons de trucada a 97-112 cm d'altura. Passamans a 90 cm d'altura.

Escala:

El Museu disposa de dues escales, una d'entrada i una altra d'eixida. L'escala d'entrada comunica les plantes Baixa i Primera. Està formada per tres trams, el més llarg d'onze escalons, de 18 cm d'altura i 32 cm d'empremta. Amb passamans senzill a un costat de l'escala, prolongat en replanells intermedis i en àrees d'embarcament-desembarcament, situat a 95 cm d'altura. Hi ha itinerari alternatiu accessible per mitjà d'ascensor. Paviment antilliscant i homogeni. L'escala d'eixida comunica la planta Primera amb la planta Baixa. Està formada per quatre trams, el més llarg de sis escalons, de 16 cm d'altura i 29 cm d'empremta. Amb passamans senzill a un costat de l'escala, prolongat en replanells intermedis i en àrees d'embarcament-desembarcament, situat a 93 cm d'altura. Paviment homogeni, pot resultar lliscant. Hi ha itinerari alternatiu accessible per mitjà d'ascensor.

Exposició:

Totes les sales del museu tenen les mateixes mesures. Porta d'accés amb ample lliure de pas de 150 cm. Itinerari sense desnivells. Corredors amb ample lliure de pas 200 cm. Amb estrenyements puntuals 95 cm. Les vitrines permeten l'aproximació a usuaris en cadira de rodes i estan situades a altures d'entre 80 i 140 cm. Les sales compten amb bancs.

Tenda:

Itinerari amb un escaló aïllat. Mostrador de 73 cm d'altura. Lleixes situades a altures compreses entre els 38-175 cm. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Estrenyements puntuals de 78 cm. Paviment homogeni i antilliscant.

Visual:

Accés:

Porta principal permanentment oberta, amb un escaló de 4 cm d'altura. Paviment antilliscant.

Recepció:

Itinerari sense desnivells, lliure d'obstacles i paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia. Mostrador de 107 cm d'altura amb il·luminació directa.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació no homogènia.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames no homologats, amb contrast cromàtic i no tàctils, situats a 150 cm d'altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació no homogènia sense temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

Ascensor sense botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Amb passamans a 90 cm d'altura. No compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Compta amb senyal d'alarma sonora i intèrfon.

Escala:

El Museu disposa de dues escales, una d'entrada i una altra d'eixida. L'escala d'entrada comunica les plantes Baixa i Primera. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons sense bossell, sense senyalització tàctil i visual i sense sòcol de protecció. Amb passamans prolongats als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia. L'escala d'eixida comunica la planta Primera amb la planta Baixa. Principi i final de l'escala sense senyalització tàctil i visual. Escalons amb bossell, sense senyalització tàctil i visual i sense sòcol de protecció. Amb passamans prolongats als replans. Paviment antilliscant i homogeni. Il·luminació no homogènia.

Exposició:

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Itinerari lliure d'obstacles. Il·luminació homogènia i amb reflexos als elements expositius. Hi ha fullets explicatius de font gran i alt contrast cromàtic. Panells i rètols sense font gran i amb contrast cromàtic.

Tenda:

Porta d'accés totalment envidrada, sense senyalització visual contrastada. Itinerari lliure d'obstacles. Mostrador de 73 cm d'altura. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia.