Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM)
Web: MuVIM
Correu electrònic: muvim@dival.es
Telèfon:
+34 963 883 778
Auditiva:

Accés:

Porta totalment envidrada.

Mobilitat interior:

Informació escrita dels servicis prestats. Hi ha panells informatius a cadascuna de les estàncies amb pictogrames o textos curts. Amb avisadors lluminosos d'emergència.

Lavabos:

Amb sistema visual lliure/ocupat. Amb banda lliure inferior a la porta de la cabina.

Ascensor:

Ascensor panoràmic que comunica les plantes Soterrani a Tercera. Amb indicador de parada i informació visual a la cabina i a l’exterior. Avisador lluminós d'emergència.

Exposició:

Audiovisuals subtitulats segons l'exposició.

Cafeteria / Restaurant:

Porta d'accés totalment envidrada.

Física:

Aparcament:

Reservades dues places públiques de 220x450 cm amb senyalització vertical al carrer Requena, amb itinerari accessible fins al Museu.

Accés:

Dues entrades principals sense desnivells. En ambdues entrades, porta pesada amb ample lliure de pas de 150 cm. Obertura cap a l'interior per mitjà de tirador situat a 110 cm d'altura.

Recepció:

Ubicada en Planta Baixa accessible sense desnivells. Paviment homogeni i antilliscant.

Mobilitat interior:

Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Plantes Baixa a Soterrani connectades per mitjà de rampa de tres trams de 18 m de longitud cadascun i inclinació de l'11%. Amb passamans doble a un sol costat situat a 50 cm d'altura, no prolongat als replans. Paviment antilliscant. Itinerari alternatiu per mitjà d'ascensor. Paviment homogeni i antilliscant.

Lavabos:

Una cabina adaptada al lavabo d’homes i una altra al de dones. Amb itinerari accessible. Senyalització a la porta amb símbol homologat. Paviment antilliscant. Porta del lavabo d'obertura amb manilla d'obertura cap a dins, amb 90 cm d'ample lliure de pas. Amb moll de retorn. Davant i darrere de la porta hi ha un espai igual o superior a 150 cm. Porta de la cabina d'obertura cap a dins, amb 90 cm d'ample lliure de pas. Amb moll de retorn. En cas d'emergència, el forrellat no permet obertura des de l'exterior. Dins de la cabina es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Lavabo de 80 cm d'altura sense pedestal, amb 62 cm d'altura lliure inferior i 60 cm de fons. No és possible utilitzar-lo des del vàter. Aixeta monocomandament. Barra de suport abatible al costat esquerre i fixa al dret. Ambdues situades a 85 cm d'altura. Separació entre barres de 70 cm.

Ascensor:

Hi ha un ascensor principal panoràmic que comunica les plantes Soterrani a Tercera. Situat en planta accessible amb itinerari accessible. Amb ample lliure de pas de 80 cm. I cabina de 100x120cm. Botons de trucada a 90 cm d'altura i botons interiors a 90 cm d'altura.

Exposició:

Portes d'accés a les sales d'exposicions amb ample lliure de pas de més de 100 cm. Corredors amb ample lliure de pas de més de 90 cm. El Museu compta amb bancs i suports isquiàtics. Textos explicatius situats a unes altures compreses entre els 90-190 cm. En sales temporals, el mobiliari té ample lliure de pas i altura de textos variable segons exposició.

Cafeteria / Restaurant:

Entrada principal sense desnivells i itinerari accessible des de l'entrada del restaurant. Ample lliure de pas de la porta de 90 cm amb obertura cap a l'interior mitjançant tirador situat a 70 cm d'altura. Barra no adaptada de 90 cm d'altura. Paviment sense ressalts i antilliscant en sec. Ample lliure de pas en corredors superior a 120 cm. Espai lliure de pas entre taules de més de 80 cm Possibilitat d'inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre. Taules d’un peu, sense travesser, de 60 cm d'altura Paviment sense ressalts i lliscant en mullat. Espai lliure de pas entre taules de 80 cm, es pot inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.

Visual:

Accés:

Dues entrades principals, ambdues amb porta de vidre proveïda de senyalització visual contrastada.

Recepció:

Mostrador de 80 cm d'altura amb il·luminació directa.

Mobilitat interior:

Itinerari lliure d'obstacles. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Hi ha senyals informatius amb pictogrames contrastats. Il·luminació homogènia. En les sales d'exposicions, il·luminació, itinerari i grandària de textos variable segons exposició.

Lavabos:

Lavabos d’homes i dones senyalitzats amb pictogrames homologats no tàctils, sense contrast cromàtic i situats a 150 cm d’altura. Porta del lavabo contrastada respecte a la paret. Il·luminació no homogènia amb temporitzador. Paviment antilliscant. Sense obstacles ni elements volats sense senyalitzar.

Ascensor:

Ascensor panoràmic que comunica les plantes Soterrani a Tercera. Amb botons contrastats, en Braille i amb alt relleu. Sense passamans. Compta amb senyals sonors que indiquen la planta de parada i el sentit de desplaçament. Amb senyal d'alarma sonora.

Exposició:

Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Il·luminació homogènia i sense reflexos als elements expositius. Hi ha fullets explicatius de font gran i alt contrast cromàtic. Panells i rètols amb font gran i amb contrast cromàtic.

Cafeteria / Restaurant:

Porta principal de vidre sense senyalització visual d'alt contrast. Paviment antilliscant, homogeni sense desnivells. Barra de 110 cm d'altura. Itinerari sense desnivells obstaculitzat per mobiliari repartit pel saló. Paviment sense celles, antilliscant i homogeni. Carta amb textos grans i contrastats. Il·luminació homogènia. Itinerari obstaculitzat per mobiliari.