Page 36 - holandes 2015
P. 36

PALACIO DE CERVELLÓ       Monumenten
                Pl. Tetuán, 3.
                                AYUNTAMIENTO
                h 010              Pl. del Ayuntamiento, 1.

                3Van Dinsdag tot en met     h 010
                zaterdag: van 9.30 tot 14 uur
                en van 15 tot 19h. Zon- en
                feestdagen: van 9,30 tot 15
                uur.
                Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en
                feestdagen gratis toegang.

MUSEO VALENCIANO DE      REALES ATARAZANAS        BAÑOS ÁRABES DEL
LA ILUSTRACIÓN Y        Pl. Juan Antonio Benlliure s/n ALMIRANTE
LA MODERNIDAD         (junto glesia Sta. Mª. del   Baños del Almirante, 3.
(MUVIM)            Mar).
(Museum voor Illustratie en                  h963 152 024
Verlichting)          h 010
Dit museum is een must voor                  3Toegang tot voorafgaande
iedereen die geïnteresseerd  3Van Dinsdag tot en met     bedenkingen over de
is in grafische kunst en    zaterdag: van 9.30 tot 14 uur  telefoon.
bijzondere objecten. De    en van 15 tot 19h. Zon- en
vaste tentoonstelling,     feestdagen: van 9,30 tot 15   BASÍLICA VIRGEN DE
genaamd Het Avontuur      uur.              LOS
van het Denken, vertelt    Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en DESAMPARADOS
ons op een originele en    feestdagen gratis toegang.   Patrona de la Ciudad
onderhoudende manier                      Pl. de la Virgen, s/n.
over de ontwikkeling       Valencia heeft twee
van het denken vanaf de      beschermheiligen       h963 918 611
Middeleeuwen tot heden.      die allebei Vincent
                 heten: de eerste       3Alle dagen van 7 tot 14uur
Guillém de Castro, 8 y      op de kalender is      en van 16,30 tot 21h.
Quevedo, 4.            San Vicente Mártir
                 (Sint Vincent de       CASA NATALICIA DE SAN
h963 883 730           Martelaar), wiens      VICENTE FERRER
                 naamdag wordt        Del Pouet de San Vicent, 1.
3Van Dinsdag tot en met      gevierd op 22
zaterdag: van 10 tot 14 uur    januari. Het relikwie    h 010
en van 16 tot 20h. Zon- en    van zijn linkerarm
feestdagen: van 10 tot 20uur.   wordt bewaard        3Van maandag tot en
Gratis toegang          in de Capilla de       met vrijdag van 9,30 tot
                 la Resurrección       13,30 uur en van 17 tot
                 (Kapel van de        20,30 . Prijzen van tickets:
                 Wederopstanding),      individuele Toegang: €2 - €1.
                 achter het          Op zaterdag, zondag en
                 hoofdaltaar in de      feestdagen gratis toegang.
                 kathedraal.
                                CORREOS
                                Pl. del Ayuntamiento, 24.

                                h902 197 197

36 visitvalencia.com/nl
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41