Page 35 - holandes 2015
P. 35

MUSEO DE HISTORIA DE      MUSEO HISTÓRICO
                 VALENCIA            MILITAR
                 Valencia, 42.          General Gil Dolz, 8.

                 h 010              h961 966 215

                 3Van maandag tot en met     3Gesloten op maandag.
                 zaterdag: van 9,30 tot 19h.   Van dinsdag tot zaterdag:
                 Zon- en feestdagen: van     van 10 tot 14 uur en van 16
                 9,30 tot 15h.          tot 20h. Zon- en feestdagen:
                 Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en van 10 tot 14 uur. Gratis
                 feestdagen gratis toegang.   toegang.

                                 MUSEO HISTÓRICO
                                 MUNICIPAL
                                 Pl. del Ayuntamiento, 1.

                                 h 010

                                 3Van maandag tot vrijdag
                                 van 9 tot 14 uur met
                                 uitzondering van feestdagen.
                                 Entreeprijs: 2€ of 1€.

MUSEO DE LAS CIÈNCIAS       MUSEO FALLERO          MUSEO TAURINO
PRÍNCIPE FELIPE          Fallas Museum)         Pasaje Dr. Serra, 10.
(Wetenschapsmuseum)        Dit museum bevat de
Een gebouw van enorme       complete collectie “Ninots”   h963 883 737
afmetingen en organische     (Fallas poppen) vanaf 1934,
vormen dat allerlei activiteiten die van het vuur gered     651 116 139
bevat die te maken hebben     werden door volksstemming,
met de evolutie van het      alsmede posters en foto's    3Maandag en zondag:
leven en de belangrijkste     van de Fallas kunstwerken uit  van 10 tot 14 uur. Dinsdag
wetenschappelijke         het verleden.          tot en met zaterdag van 10
en technologische         Pl. Monteolivete, 4.      tot 19 uur. Algemene regel:
ontwikkelingen. Het museum                    2€. Verminderde Ticket: 1€.
is interactief en heeft als    h 010              Geleide bezoeken (museum
slogan “VERBODEN NIET                       + plein) 12€ (8€ kinderen van
AAN TE RADEN, NIET        3Van maandag tot en met     7 tot en met 16).
TE VOELEN EN NIET TE       zaterdag: van 9,30 tot 19h.
DENKEN". Een nieuw        Zon- en feestdagen: van     MUSEO VALENCIANO DE
museumconcept waarbij       9,30 tot 15h.          HISTORIA NATURAL
actieve deelname en        Entreeprijs: €2 of €1. Zon- en Fundación Entomológica
experimenteren met de       feestdagen gratis toegang.   Torres Sala
huidige en toekomstige                      Paseo de la Pechina, 15.
wetenschap en technologie
voorop staat.                           h963 910 606
Av. Autopista del Saler, 1-7.
                                 3Op zaterdag en zondag
h902 100 031                           van 11 tot 14 uur. Gratis
                                 toegang.
3Van maandag tot en met
zondag van 10 tot 19 uur.
(Tot 21 uur in de zomer).
Rubrieken: €8 Volwassenen
€6,20 Kinderen

                                 Kunst & Cultuur 35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40