Page 19 - holandes 2015
P. 19

Fallas feesten        worden opgebouwd in      indrukwekkende feest van
van Valencia         de hele stad, muziek en    vandaag de dag.
               de geur van kruitdamp.
De Fallas van Valencia    Bijzondere onderdelen     Het feest eindigt met “la
behoren tot de meest     van het feest zijn de     Cremà” (de verbranding)
bekende feesten ter wereld.  zogenaamde “mascletaes”    in de nacht van 19 op 20
Ze worden gevierd van     (knalvuurwerken),       maart, wanneer het vuur
15 tot en met 19 maart,    de “Castillos”, de       een eind maakt aan alle
maar je kunt gedurende de   vuurwerkshows die ’s avonds  fallas-kunstwerken (behalve
rest van het jaar ook al een en ’s nachts plaatsvinden, en de ninot, de kleine pop
voorproefje nemen, door    de grote ofrenda de flores   die werd gered door een
middel van een bezoek aan   (bloemenofferande) aan     volksstemming).
het Museo Fallero (Fallas   Maria.
Museum). Dit museum                      1 MDeUVSaEleOnFcAiaLnLeEnRO
toont de de geschiedenis   De oorsprong van dit feest   geniePtle. nMmonetevoolillveetteeu, g4en
van de Fallas vanaf 1934,   wordt toegeschreven
aan de hand van o.a.     aan de timmerlui die hun    vahn 0d1it0internationaal
de jaarlijkse posters,    werkplaatsen tijdens de
en de ‘ninots indultats’   wintermaanden verlichtten   b3ekGeenodpeefnedesvta.nHdeitnsdag
(fallas-poppen die door    met lampen op houten      vrti/emndzealtiejkredaegnvvaonlk9s,e30 tot
het publiek werden ‘gered’  palen, die “parot” werden   ka19raukuter.rOvpanzodnedFaaglelansen
van het vuur). Of een     genoemd. Aan de        nfoedeisgttduaigt ednevsatnad9,j3u0isttoint
bezoek aan het Museo del   vooravond van het feest    d1e5zeuupre. riode te bezoeken
Gremio de Artistas Falleros  van Sint Jozef, als de lente  en m€2ee· €te1 fGeesretednu.cEeeenrd
(Museum van het Gilde van   begint en de dagen langer   utnaierikeff.eZeosnt-weanafrebeisj tadlahgeetn
Fallas-artiesten).      worden, hadden ze deze     slgercahtitse twoeogrdatnvge.rbrand
               lampen niet meer nodig
‘Fallas’ is de naam van het  en ruimden ook ander      wGaarranatidse smtadetweer uit
feest, maar ook van de    overtollig materiaal uit de
kunstwerken, en de meer    werkplaats op. Vóór de      2 lhGMeaRnUatEeSrMEatesOIOvvDeeDErrwErLijsetlkoommedne.
dan 300 feestcommissie’s   deur van hun werkplaatsen    ARTISTAS FALLEROS
in de stad.          verbrandden ze de“parot”,    Av. S. José Artesano, 17
               waarbij het vuur nog
Elk jaar in maart bereidt   werd aangewakkerd met      h963 479 623
Valencia zich voor op     houtafval en afgedankte
de komst van de lente.    spullen van buurtbewoners.   3Geopend van maandag
De straten vullen zich    Door de eeuwen heen       t/m vrijdag van 10 tot 14
met feestvreugde en      groeide dit ritueel steeds   uur en van 16 tot 19 uur.
bedrijvigheid, de ca.     verder uit en ontwikkelde    Op zaterdag van 10 t/m
300 kunstwerken die      zich tenslotte tot het     13.30 uur. Gesloten op
                               zondagen en feestdagen.

                                 €4 Prijs voor
                               volwassen· €3 groepen ·
                               €2,5 Gereduceerd tarief.

                               -10% met

               Wat je niet mag missen! 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24